Przetargi.pl
Konserwacja instalacji klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w budynkach Agencji Informacji TV S.A. przy Pl. Powstańców W-wy 7, Moniuszki 2 i Jasnej 14/16 w Warszawie

Telewizja Polska SA-Agencja Informacji ogłasza przetarg

 • Adres: 00-999 Waraszwa, pl. Powstańców Warszawy 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 5476194 , fax. 0-22 5477380
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Telewizja Polska SA-Agencja Informacji
  pl. Powstańców Warszawy 7 7
  00-999 Waraszwa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 5476194, fax. 0-22 5477380
  REGON: 01041897300018
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja instalacji klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w budynkach Agencji Informacji TV S.A. przy Pl. Powstańców W-wy 7, Moniuszki 2 i Jasnej 14/16 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Konserwacja instalacji klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w budynkach Agencji Informacji TV S.A. przy Pl. Powstańców W-wy 7, Moniuszki 2 i Jasnej 14/16 w Warszawie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wysokość wadium 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy: 1. wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali lub realizują z należytą starannością co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w obiektach o kubaturze min. 25 000 m3. Za /odpowiadające swoim rodzajem/ Zamawiający uzna czynności konserwacyjne instalacji i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnych; 2.dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) spełniającymi wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci - grupa urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 2003r., w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - Dz.U. Nr 89 poz. 828), m.in. posiadające świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: a) dozoru urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW, b) eksploatacji urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW, c) dozoru sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW, oraz przesyłowymi urządzeniami odbiorczymi gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW, d) eksploatacji sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW, oraz przesyłowymi urządzeniami odbiorczymi gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW, e) eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV. 2) osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacji w zakresie obsługi technicznej, demontażu oraz naprawie urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także na odzysku substancji kontrolowanych, ich recyklingu, regeneracji, przekazywaniu do ponownego użytkowania oraz obrocie tymi substancjami - zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. Nr 121, poz. 1263 z póżn. zm.) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą /spełnia - nie spełnia/ na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych Specyfikacją.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 1)oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3)wykaz usług, z podaniem kubatury obiektu, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane z należytą starannością (np. referencje). 4)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne świadectwa kwalifikacyjne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach