Przetargi.pl
Konserwacja i rekonstrukcja zabytków sprzętu ciężkiego ze zbiorów Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu – oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Muzeum Wojska Polskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6295271, 72 , fax. 226 295 273
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Wojska Polskiego
  Al. Jerozolimskie 3
  00-495 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6295271, 72, fax. 226 295 273
  REGON: 14086181900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumwp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i rekonstrukcja zabytków sprzętu ciężkiego ze zbiorów Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu – oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) konserwację naprawczą i zabezpieczająca, a także w niektórych przypadkach rekonstrukcję pewnych elementów zabytków, 2) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed konserwacją, 3) dokumentowanie prac konserwatorskich w trakcie ich prowadzenia i po konserwacji, 4) wykonanie i przekazanie skróconej dokumentacji konserwatorskiej w formie pisemnej (2 egzemplarze) i formie elektronicznej (1 egzemplarz na płycie CD/DVD), 5) zwrot obiektów po konserwacji we wskazane miejsca zgodnie z zasadami transportu obiektów zabytkowych . 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 11 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tabela elementów rozliczeniowych opracowana według wzoru - załącznik nr 13 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach