Przetargi.pl
Konserwacja i eksploatacja stacji oraz sieci wodociągowych w gminie Chąśno w 2023 roku

GMINA CHĄŚNO ogłasza przetarg

 • Adres: 99-413 Chąśno, 55
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 838-14-23 , fax. 46 838-14-23
 • Data zamieszczenia: 2022-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CHĄŚNO
  55
  99-413 Chąśno, woj. łódzkie
  tel. 46 838-14-23, fax. 46 838-14-23
  REGON: 750147886
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i eksploatacja stacji oraz sieci wodociągowych w gminie Chąśno w 2023 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na bieżącej konserwacji i eksploatacji stacji wodociągowych, instalacji wodociągowych, sieci i przyłączy wodociągowych znajdujących się na terenie gminy Chąśno oraz na zakupie niezbędnej ilości wody z gminy Kocierzew Południowy, celem zapewnienia sprawnego i sukcesywnego dostarczania wody o odpowiednich parametrach dla mieszkańców gminy Chąśno.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wody z istniejących stacji wodociągowych dla odbiorców na terenie gminy Chąśno posiadających przyłącza wodociągowe oraz zapewnienie zdolności działania instalacji stacji wodociągowych oraz przyłączy wodociągowych do realizacji dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny.Ilość sprzedanej wody w: 2019 r.: 277 963,32 m3, 2020 r.: 285 623,00 m3, 2021 r.: 277 814,00 m3 , 2022 r.: 214 668,00 m3 (do końca października 2022 r.)3. Dane charakteryzujące sieć wodociągową na terenie gminy Chąśno: liczba stacji wodociągowych: 3 (Skowroda Południowa, Wyborów, Goleńsko), długość sieci , wodociągowej: 80,3 km, liczba wodomierzy: 950 liczba przyłączy wodociągowych: 8024. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: zapewnienie zdolności działania instalacji stacji wodociągowych, sieci i przyłączy wodociągowych do realizacji dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny; zapewnienie należytej jakości dostarczonej wody; zapewnienie niezawodnego działania instalacji i przyłączy wraz z urządzeniami pomiarowymi w miejscowościach: Błędów, Chąśno, Chąśno Drugie, Goleńsko, Karnków, Karsznice Duże, Karsznice Małe, Marianka, Mastki, Nowa Niespusza, Niespusza Wieś, Sierżniki, Skowroda Północna, Skowroda Południowa, Przemysłów, Wyborów; zakup wody w ilości około 66.000,00 m3 rocznie z gminy Kocierzew Południowy po obowiązujących w gminie cenie w celu pełnego zabezpieczenia odbiorców w wodę.5. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca odpowiedzialny jest za: wysoką jakość świadczonych usług,; staranność przy realizacji zobowiązań umowy; zapewnienie udziału osób posiadających wszystkie wymagane prawem uprawnienia; wykonanie świadczeń objętych umową z należytą profesjonalną starannością, w sposób zgodny z wymaganiami przepisów prawa i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także z zachowaniem standardów właściwych dla danej kategorii prac.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków wynikających z umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65130000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach