Przetargi.pl
Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych , znaków aktywnych oraz słupów oświetlenia drogowego w ciągu dróg krajowych nr 11 , 42 , 43 i 45 na terenie GDDKiA O/Opole Rejon w Kluczborku w okresie 24 miesięcy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4016344; 4545505, 4016330 , fax. 077 4544468
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6 6
  45-085 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, fax. 077 4544468
  REGON: 01751157500147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych , znaków aktywnych oraz słupów oświetlenia drogowego w ciągu dróg krajowych nr 11 , 42 , 43 i 45 na terenie GDDKiA O/Opole Rejon w Kluczborku w okresie 24 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest stała konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnych , znaków aktywnych oraz słupów oświetlenia drogowego w ciągu dróg krajowych nr 11 , 42 , 43 i 45 na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kluczborku polegająca na : - przeglądach , w tym kontroli działania urządzeń i pomiarach elektrycznych, - konserwacji , w tym wymianie materiałów i elementów eksploatacyjnych, - usuwaniu awarii spowodowanych zużyciem materiałów, - naprawach uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, - wymianie słupów oświetlenia drogowego wraz z fundamentami i oprawą po wypadkach i kolizjach , - wymianie żarówek w latarniach oświetleniowych . Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do utrzymania sygnalizacji , znaków aktywnych i urządzeń zasilających w pełnej sprawności technicznej i użytkowej zgodnie z Warunkami Realizacji Usług , wykonanie objazdów wszystkich urządzeń i znaków celem wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu , naprawy i odbudowy zniszczonych lub zdewastowanych urządzeń , utrzymania urządzeń w należytej czystości , sprawdzania zasilania . Zakres zamówienia obejmuje sygnalizacje świetlne dwufazowe i wzbudzane, znaki D-6 z układem lamp ostrzegawczych, znaki aktywne C, D-6, U-5c z pulsatorami diodowymi, oświetlenie przejść dla pieszych na zasadzie kontrastu dodatniego oraz słupy i latarnie oświetlenia drogowego zainstalowane na drogach krajowych będących w administracji GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kluczborku . Zakresem zamówienia objęte są również znaki aktywne i sygnalizacje oraz słupy oświetlenia drogowego, które zostaną zamontowane na drogach krajowych administrowanych przez Rejon w Kluczborku w trakcie trwania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502320000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gddkia.gov.pl/pl/487/do-progow-unijnych
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach