Przetargi.pl
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach, sprzątanie terenów zewnętrznych wokół budynków Bydgoskiego TBS

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 85-239 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 201 410 , fax. 523 201 420
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Grunwaldzka 64
  85-239 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 201 410, fax. 523 201 420
  REGON: 91510523000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.btbs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach, sprzątanie terenów zewnętrznych wokół budynków Bydgoskiego TBS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach mieszkalnych oraz sprzątanie terenów zewnętrznych, wokół budynków BTBS w Bydgoszczy, zgodnie ze Szczegółowym Przedmiotem Zamówienia oraz wykazem powierzchni stanowiącymi załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawcę w kwocie 5.000,00 PLN. 2. Wadium wnosi się w pełnej wymaganej kwocie przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form : 1) w pieniądzu (wpłatą na rachunek Zamawiającego w Banku PKO BP SA Nr 66 1020 1475 0000 8802 0019 2153), 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach