Przetargi.pl
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz wokół budynków Sądu Rejonowego w Stargardzie

Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 787 431 , fax. 915 787 478
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim
  ul. Wojska Polskiego 19
  73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 787 431, fax. 915 787 478
  REGON: 32463600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stargard.sr.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz wokół budynków Sądu Rejonowego w Stargardzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz wokół budynków Sądu Rejonowego w Stargardzie:ul. Wojska Polskiego 19, ul. Bogusława IV 25, ul. Płatnerzy 1, budynek Zamiejscowego Wydziału w Pyrzycach ul. Staromiejska. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DO SPRZĄTANIA WSZYSTKICH BUDYNKÓW: Budynek przy ul. Wojska Polskiego17- 19 w Stargardzie – 1419,13 m2 Budynek przy ul. Bogusława IV 25 w Stargardzie – 682,13 m2 Budynek przy ul. Płatnerzy 1 w Stargardzie – 300,00 m2 Budynek przy ul. Staromiejska 3 – Pyrzyce – 498,06 m2 RAZEM – 2899,32 m2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DO MYCIA OKIEN WSZYSTKICH BUDYNKÓW: Budynek przy ul. Wojska Polskiego 19 w Stargardzie – 313,39 m2 Budynek przy ul. Bogusława IV 25 w Stargardzie – 136,00 m2 Budynek przy ul. Płatnerzy 1 w Stargardzie – 313,00 m2 Budynek przy ul. Staromiejska 3 – Pyrzyce – 119,80 m2 RAZEM – 882,19 m2 Sprzątanie i utrzymanie czystości wokół posesji przy budynkach sądowych: 1. Budynek przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w Stargardzie - Powierzchnia do sprzątania wokół posesji przy budynku Sądu Rejonowego chodnik wraz z parkingami i schodami zewnętrznymi - 265,00 m2 2. Budynek przy ul. Bogusława IV 25 w Stargardzie - Powierzchnia do sprzątania wokół posesji przy budynku SR chodnik - 102,00 m2 3. Budynek przy ul. Płatnerzy 1 w Stargardzie - Powierzchnia do sprzątania wokół posesji - 124,00 m2 4. Budynek przy ul. Staromiejska 3 - Pyrzyce - Powierzchnia do sprzątania wokół posesji przy budynku Sądu Rejonowego chodnik oraz plac parkingowy -124,00 m2 - Koszenie trawy i przycinanie żywopłotów wokół budynku Sądu (5 razy) - 320,00 m2 5. Chodnik przy ul. Okrzei 8 w Stargardzie-150,00 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji zamówienia osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) na okres realizacji całej umowy. 20.Wykonawca przed podpisaniem umowy, będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu pisemnych oświadczeń osób realizujących przedmiot zamówienia, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie na umowę o pracę obejmować musi okres realizacji całego zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego. Wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia związanych z przedmiotem umowy (wykaz osób) będzie stanowił załącznik do umowy. W przypadku zmiany osób świadczących usługi sprzątania, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu aktualny wykaz osób oraz załączyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego potwierdzające zatrudnienie nowej osoby na umowę o pracę (oświadczenie). Podwykonawca przedstawia pisemny wykaz osób wraz z pisemnymi oświadczeniami tych osób, że są zatrudnione na umowę o pracę, przed przystąpieniem do realizacji czynności, do których zostały wyznaczone. Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w SIWZ oraz odpowiednio w załącznikach do SWIZ nr 5.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego: o numerze 15113010170021100220900004, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - należy złożyć w formie oryginału od wtorku do piątku w godzinach .8.30-14.30 a w poniedziałek od 8.30 do 16.00 w kasie Zamawiającego, która mieści się w Budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ulicy Wojska Polskiego 17-19 (przerwa w działalności kasy w godzinach 11.30.-12.00). 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia: 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 16. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach