Przetargi.pl
KOMPLEKSOWE USŁUGI PRALNICZE DLA SPZOZ MIĘDZYCHÓD – postępowanie powtórzone

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-400 Międzychód, Szpitalna 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie
  Szpitalna 10
  64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie
  REGON: 000310249
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWE USŁUGI PRALNICZE DLA SPZOZ MIĘDZYCHÓD – postępowanie powtórzone
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia sąKOMPLEKSOWE USŁUGI PRALNICZE DLA SPZOZ MIĘDZYCHÓD – postępowanie powtórzone1. Kompleksowe usługi pralnicze świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego polegają na:a) praniu wodnym z dezynfekcją bielizny płaskiej szpitalnej białej (poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady, pokrowce), bielizny operacyjnej zielonej, obszyć parawanów, zasłon prysznicowych, materiałów do sprzątania (nakładki na mopy);b) praniu wodnym z dezynfekcją odzieży fasonowej, koszul nocnych, pidżam, szlafroków, odzieży i bielizny operacyjnej zielonej, ubrań roboczych – mundurków;c) praniu wodnym z dezynfekcją bielizny noworodkowej i niemowlęcej wraz z pieluchami;d) czyszczeniu chemicznym odzieży, która ze względu na skład surowcowy nie może być poddana praniu wodnemu;e) dezynfekcji chemicznej i termicznej;f) suszeniu;g) maglowaniu;h) prasowaniu;i) sortowaniu;j) składaniu wzdłużno-poprzecznym bielizny płaskiej;k) pakowaniu;l) transporcie od i do Zamawiającego.2. Usługa pralnicza odbywać się będzie na terenie pralni Wykonawcy.3. Odbiór brudnej bielizny i dostarczenie czystej bielizny oraz innego asortymentu odbywać się będzie od godz. 7:00 do 9:00 co najmniej dwa razy w tygodniu ze Szpitala w Międzychodzie w ilości około 3.000 kg miesięcznie (Wykonawca zobowiązuje się do odbierania i dostarczenia przedmiotu usług własnym transportem).4. Wykonawca zapewni organizacyjnie zachowanie stałości i ciągłości usług - w dniach wolnych od pracy pralni Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia ilościowego pościeli zastępczych na własny koszt w ilościach, wynikających z niezrealizowanej na skutek dni wolnych od pracy części usługi.5. Przewóz bielizny zdezynfekowanej, czystej i wymaglowanej wykonywany jest przez Wykonawcę własnym środkiem transportu do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.6. Środki transportu wykorzystywane do przewozu przedmiotu zamówienia będą dezynfekowane w sposób zgodny z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi.7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na okres trwania umowy 1 wózka transportowego do składowania czystej bielizny i odzieży, z możliwością swobodnego wjazdu do pomieszczenia z drzwiami o szerokości 90cm.8. Wykonawca odpowiada za właściwy stan sanitarny wypranej bielizny i innego asortymentu:a) bielizna skażona, stanowiąca zagrożenie dla zdrowia pracowników ma być przewożona w oddzielnych specjalnie znakowanych opakowaniach;b) bielizna czysta podczas transportu do szpitala musi być zabezpieczona workami foliowymi i dodatkowo w pojemnikach zamkniętych lub workach płóciennych przeznaczonych do przewozu bielizny; bielizna czysta winna być posortowana w ww. pojemnikach/workach według nazw jednostek SPZOZ Międzychód;9. Wykonawca zobowiązany jest do opisu technologii prania (tj. bariera higieniczna) z podziałem na strefę brudną i strefę czystą z uwzględnieniem:- przebiegu procesu prania,- wykazu stosowanych środków piorących i dezynfekujących dopuszczonych w szpitalnictwie i posiadające stosowne atesty Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Matki i Dziecka,- środki piorące do prania bielizny noworodkowej, niemowlęcej i dziecięcej muszą posiadać pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka lub inną równoważną np. Centrum Zdrowia Dziecka,- sposobu dozowania i nadzoru dozowania środków piorących i dezynfekujących,- sposobu postepowania z bielizną zakażoną materiałem zakaźnym,- sposobu postępowania z asortymentem, który należy zdezynfekować, a którego nie można poddać dezynfekcji w procesie prania wodnego tj. materacami, poduszkami, kocami, kołdrami,- sposobu pakowania bielizny czystej, jej znakowania i transportu wraz z opisem sposobu odbioru bielizny brudnej, - wzorów dokumentów odbioru bielizny z podziałem na ilości wagowe i asortyment stosowanych przez Wykonawcę.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. otrzyma największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria oceny, a jej wybór zostanie zatwierdzony przez Dyrektora SPZOZ Międzychód.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach