Przetargi.pl
Kompleksowe Ubezpieczenie Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

EIB S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Jęczmienna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48(56)6693400
 • Data zamieszczenia: 2019-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: EIB S.A.
  Jęczmienna 21
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48(56)6693400
  REGON: 87027005900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.eib.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe Ubezpieczenie Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. w następującym zakresie: Część 01 Zamówienia - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala (CPV 66516000-0, 66515000-3, 66515400-7): (a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, (b) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, (c) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, Część 02 Zamówienia - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej Szpitala (CPV 66516000-0): (a) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn. prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 381), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia (tj. co najmniej w grupie 8,9,11,13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – dotyczy Części 01 zamówienia oraz co najmniej w grupie 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – dotyczy Części 02 zamówienia). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do tego warunku warunek ten musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach