Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie mienia w tym floty pojazdów oraz odpowiedzialności cywilnej GPO Sp. z o.o. w Bogatyni

EIB S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Jęczmienna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48(56)6693400
 • Data zamieszczenia: 2019-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: EIB S.A.
  Jęczmienna 21
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48(56)6693400
  REGON: 87027005900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.eib.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie mienia w tym floty pojazdów oraz odpowiedzialności cywilnej GPO Sp. z o.o. w Bogatyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie dzieli się na cztery części. Poszczególne części obejmują następujące rodzaje ubezpieczeń: 1.1. Część 01 zamówienia – ubezpieczenie mienia: a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, b) Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń, 1.2. Część 02 zamówienia – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spółki: a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, 1.3. Część 03 zamówienia – ubezpieczenia komunikacyjne: a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, b) Ubezpieczenie autocasco, c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdów, 1.4. Część 04 zamówienia – ubezpieczenie szkód w środowisku: a) Ubezpieczenie rozszerzonej odpowiedzialności z tytułu szkód w środowisku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn. prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 381), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia (tj. co najmniej w grupach 8 i 9 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – dotyczy Części 01 zamówienia; co najmniej w grupie 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – dotyczy Części 02 oraz 04 zamówienia; co najmniej w grupach 1,3,10 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – dotyczy Części 03 zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach