Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu

EIB S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Jęczmienna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48(56)6693400
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: EIB S.A.
  Jęczmienna 21
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48(56)6693400
  REGON: 870270059

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące rodzaje ubezpieczeń: Część 01 Zamówienia - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala (CPV 66516000-0, 66515000-3, 66515400-7): (a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, (b) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, (c) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, Część 02 Zamówienia - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej Szpitala (CPV 66516000-0): (a) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej podmiotu leczniczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące prowadzenia ądziałalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1170 ze zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia (tj. co najmniej w grupie 8,9,13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – dotyczy Części 01 zamówienia, oraz co najmniej w grupie 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – dotyczy Części 02). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do tego warunku musi on być spełniony przez każdego z Wykonawców oddizlenie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach