Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Limanowa i jednostek organizacyjnych 2021-2023

Gmina Limanowa ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 18 337 22 52 , fax. +48 18 337 13 37
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Limanowa
  ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. +48 18 337 22 52, fax. +48 18 337 13 37
  REGON: 49189236300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malopolska.pl/uglimanowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Limanowa i jednostek organizacyjnych 2021-2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Limanowa i jednostek organizacyjnych 2021-2023.Zamawiający podzielił zamówienie na 3 zadania częściowe. 1. Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenia autocasco, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenia Assistance. 3. Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 5 – Program Ubezpieczenia II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. III. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (Ubezpieczający/Ubezpieczony) nie był zobowiązany do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381 z późn. zm). 2. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. 3. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najwyżej oceniona, imienia i nazwiska wraz z danymi kontaktowymi: - osoby/osób wyznaczonej/ych przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w okresie realizacji Zamówienia w zakresie czynności administracyjnych związanych z bieżącą obsługą (np. wystawianie dokumentów ubezpieczenia, wyjaśnianie płatności składek, przygotowywanie zaświadczeń), - osoby/osób wyznaczonej/ych przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w okresie realizacji Zamówienia w zakresie nadzoru procesu obsługi i likwidacji szkód, przy czym osoby te należy wskazać w umowie o udzielenie zamówienia publicznego. IV. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach