Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Lubuskiego, wojewódzkich jednostek samorządowych oraz instytucji kultury

Nord Partner Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Lubicka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 56 651 43 00, , fax. +48 56 651 43 01
 • Data zamieszczenia: 2020-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nord Partner Sp. z o.o.
  ul. Lubicka 16
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48 56 651 43 00, , fax. +48 56 651 43 01
  REGON: 87107993200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nordpartner.pl/przetargi/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Lubuskiego, wojewódzkich jednostek samorządowych oraz instytucji kultury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Lubuskiego, wojewódzkich jednostek samorządowych oraz instytucji kultury. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6, 6A, 6B oraz 6C do SIWZ. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, na które składa ofertę – dotyczy każdej Części zamówienia niezależnie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: III.7.1) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Pełnomocnikowi Zamawiającego oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. III.7.2) Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: III.7.2.1.) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zmówienia. III.7.3) Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( spółki cywilne/konsorcja): III.7.3.1.) W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę: a) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; b) dokument wymieniony w pkt III.5, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; c) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz dokument wymieniony w pkt III.4 albo odpowiadający mu dokument określony w pkt III.4. - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. III.7.4) Pozostałe dokumenty: III.7.4.1.)Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings lub w formie pisemnej. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być złożone wraz z ofertą i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku składania ofert w formie pisemnej Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku składania ofert w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie elektronicznej, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby udzielające upoważnienia lub kopii - poświadczenie za zgodność z oryginałem przez notariusza w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach