Przetargi.pl
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, KOMUNIKACYJNE I NNW MIASTA KONINA I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KONINA

Miasto Konin ogłasza przetarg

 • Adres: 62-500 Konin, Plac Wolności
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 63 2401138, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Konin
  Plac Wolności 1
  62-500 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. +48 63 2401138, , fax. -
  REGON: 31101903600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.konin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, KOMUNIKACYJNE I NNW MIASTA KONINA I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KONINA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, KOMUNIKACYJNE I NNW MIASTA KONINA I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KONINA CZĘŚĆ I – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, C. Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo), D. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, E. Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, F. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zawodów sportowych i imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. G. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków podopiecznych i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy, H. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków praktykantów, stażystów, wolontariuszy. CZĘŚĆ II – ubezpieczenia komunikacyjne A. Ubezpieczenia komunikacyjne – obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, B. Ubezpieczenia komunikacyjne – autocasco, C. Ubezpieczenia komunikacyjne – NNW kierowcy i pasażerów, D. Ubezpieczenia komunikacyjne – assistance. Część III – ubezpieczenia NNW OSP A. Ubezpieczenie NNW członków OSP - wariant imienny, B. Ubezpieczenie NNW członków OSP - wariant bezimienny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, w danej Części zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej, warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go niezależnie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dotyczy CZĘŚCI I, II i III 1. Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia sporządzona na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 4. Pełnomocnictwo (w przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż osoba upoważniona do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty). Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale bądź notarialnie poświadczonej kopii. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach