Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego (w tym ubezpieczenia komunikacyjne) Opery NOVA w Bydgoszczy

OPERA NOVA w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-070 Bydgoszcz, Marszałka Focha
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 251 532 , fax. 523 251 546
 • Data zamieszczenia: 2020-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OPERA NOVA w Bydgoszczy
  Marszałka Focha 5
  85-070 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 251 532, fax. 523 251 546
  REGON: 91282772000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.operanova.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego (w tym ubezpieczenia komunikacyjne) Opery NOVA w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowego ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego (w tym ubezpieczenia komunikacyjne) Opery NOVA w Bydgoszczy: Sekcja I ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Sekcja II ubezpieczenia instrumentów muzycznych od wszystkich ryzyk Sekcja III ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Sekcja IV ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Sekcja V ubezpieczenia komunikacyjne OC/AC/NW
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiący złotych 00/100). Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach i na zasadach wymienionych w art. 45.6 i 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) Art. 45.6. „Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)”. Art. 45.7. „Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Jak w SIWZ pkt 9
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jak w SIWZ pkt 10

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach