Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o.o.

Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 31-684 Kraków, Życzkowskiego 20
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o.o.
  Życzkowskiego 20
  31-684 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 521030271
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ie2023.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka celowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych i dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych i niemasowych.Część nr 2: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wolontariuszCzęść 3: Ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO)Część 4: Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władzUbezpieczenie cyber
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia właściwego organu naprowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP w myśl ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalnościubezpieczeniowej, co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. Wzór oświadczenia o spełnieniuwarunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach