Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2021-2023

Gmina Tomaszów Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Prezydenta Ignacego Mościckiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (044) 724 55 73 , fax. (044) 723 50 33
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tomaszów Mazowiecki
  Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. (044) 724 55 73, fax. (044) 723 50 33
  REGON: 59064833300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gminatomaszowmaz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2021-2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenia Autocasco, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenia Assistance. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 5 – Program Ubezpieczenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach