Przetargi.pl
Kompleksowe świadczenie usług ratowniczych oraz stałego nadzoru nad bezpieczeństwem i ruchem osób w wodzie na Krytej Pływalni przy Centrum Turystyczno – Sportowym AQUA – ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu

Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58304 Wałbrzych, ul. Ratuszowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 848 84 94 , fax. 74 848 84 94
 • Data zamieszczenia: 2018-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o.
  ul. Ratuszowa 6
  58304 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 848 84 94, fax. 74 848 84 94
  REGON: 2069886400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aqua-zdroj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe świadczenie usług ratowniczych oraz stałego nadzoru nad bezpieczeństwem i ruchem osób w wodzie na Krytej Pływalni przy Centrum Turystyczno – Sportowym AQUA – ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług ratowniczych oraz stałego nadzoru nad bezpieczeństwem i ruchem osób w wodzie na Krytej Pływalni przy Centrum Turystyczno – Sportowym AQUA – ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu. Kryta Pływalnia, na której świadczone będą usługi ratownicze, czynna są przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 6.00 do 22.00. W ramach świadczonej obsługi ratowniczej wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji zamówienia minimum 10 ratowników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75252000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 6 000,00 ( słownie: sześć tysięcy złotych 00/00) zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: pieniądzu,poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o.,72 1020 5095 0000 5502 0104 9899 PKO BP SA O/Wałbrzych z adnotacją „Wpłata wadium – nr sprawy: 4/2018
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek udziału w postępowaniu spełni Wykonawca, który posiada aktualną decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, zgodnie z art. 12 przedmiotowej ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach