Przetargi.pl
Kompleksowe sprzątanie budynku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Staszica
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 47 87 400, , fax. 32 47 87 401
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
  Staszica 3
  44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 32 47 87 400, , fax. 32 47 87 401
  REGON: 12132700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jastrzebie.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe sprzątanie budynku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie budynku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu - Zdroju przy ul. Staszica 3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony druk " Oferta" , wzór załącznik nr 2 do SIWZ 2. pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, 3.pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert , o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p. , przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. , wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ., 5.Wykonawca którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu : a) dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 5 SIWZ, b) w odniesieniu do osób, które będą świadczyły usługi, będące przedmiotem zamówienia na rzecz Zamawiającego: - pisemny wykaz osób, które będą świadczyły usługi, będące przedmiotem zamówienia na rzecz Zamawiającego; - oświadczenie Wykonawcy, iż osoby skierowane do realizacji usług są niekarane i że nie jest prowadzone przeciwko nim postępowanie o przestępstwo karne lub karno-skarbowe; -oświadczenie Wykonawcy, że osoby skierowane do realizacji usługi są lub zostaną zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie dotyczy ilości pracowników, zadeklarowanej w ofercie, jako liczba osób, zatrudnionych na postawie umowy o pracę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach