Przetargi.pl
Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy

Gmina Słupno ogłasza przetarg

 • Adres: 09-472 Słupno, ul. Miszewska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2679560, 2679584 , fax. 242 612 977
 • Data zamieszczenia: 2021-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słupno
  ul. Miszewska
  09-472 Słupno, woj. mazowieckie
  tel. 024 2679560, 2679584, fax. 242 612 977
  REGON: 61101599700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugslupno.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy. Wykonawca, w ramach wykonywania przedmiotowej usługi, zobowiązany będzie do podjęcia i wykonania wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia oświetlenia na obszarze, w tym do: a) wykonywania usługi kompleksowej przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury, b) utrzymania posiadanej infrastruktury wykorzystywanej do wykonywania usługi kompleksowej w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym świadczenie usługi kompleksowej o należytej jakości na zasadach ciągłych, w tym przeprowadzania napraw, remontów lub wymiany awaryjnej poszczególnych urządzeń wchodzących w skład tej Infrastruktury, w zakresie, w jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wedle najlepszej profesjonalnej wiedzy Wykonawcy i ustalonych zwyczajów, jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania infrastruktury, c) zakupu energii elektrycznej w ilości niezbędnej dla celów oświetlenia, d) bieżącego monitorowania sprawności infrastruktury, e) prowadzenie rejestru zdarzeń, f) zapewnienia oświetlenia w obszarze funkcjonowania Infrastruktury, w porze od zmierzchu do świtu, z zastrzeżeniem, iż pora świecenia może być regulowana (zmieniana – raz w okresie obowiązywania umowy) przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, a zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy i jest zgodna z obowiązującymi przepisami. g) zwiększenia ilości punktów świetlnych w uzgodnionych przez strony lokalizacjach i terminach. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest usunąć zagrożenia powstałe w skutek awarii, których skutki stanowią zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia niezwłocznie od powiadomienia przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach