Przetargi.pl
Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Dzierdziówce

Gmina Zaleszany ogłasza przetarg

 • Adres: 37-415 Zaleszany, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 845-94-19 , fax. 015 845-94-24
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zaleszany
  ul. Tadeusza Kościuszki 16
  37-415 Zaleszany, woj. podkarpackie
  tel. 015 845-94-19, fax. 015 845-94-24
  REGON: 54945300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaleszany.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Dzierdziówce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Dzierdziówce”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – Domu Ludowego w miejscowości Dzierdziówka będącego własnością Gminy Zaleszany. Dane techniczne obiektu: - konstrukcja/ technologia: budynku – tradycyjna, - liczba kondygnacji naziemnych – 2, - długość budynku - 39,06 m, - szerokość budynku - 19,42 m, - wysokość - 6,58 m, - powierzchnia zabudowy - 516,15 m2 - powierzchnia użytkowa - 450,28 m2 - kubatura – 2 689 m3 Zakres prac obejmuje m.in.: 1.roboty kwalifikowane: - roboty rozbiórkowe (demontaż: stolarki okiennej i drzwiowej, krat okiennych, podokienników, rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, pokryć dachowych, rozebranie zadaszenia tarasu, demontaż okładziny PCV okapu, rozbiórka elementów konstrukcji betonowych, rozebranie chodników i nawierzchni z kostki betonowej, demontaż elementów mocowanych do elewacji), - roboty dachowe (izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, izolacje stropodachu, przymocowanie płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym z wymiana niezbędnych elementów drewnianych konstrukcji dachowej z obróbkami blacharskimi, paroizolacja stropodachu izolacje cieplne stropodachów i poddaszy granulatem z wełny mineralnej, deskowanie okapu, impregnacja i malowanie okapu, remont kominów wraz z ociepleniem, wykonanie odwodnienia dachu, wykonanie obróbek blacharskich, obsadzenie kratek wentylacyjnych kominów, remont instalacji odgromowej), - izolację ścian fundamentowych, - wymianę stolarki okiennej, - wymianę stolarki drzwiowej, - izolację posadzki w pomieszczeniu siłowni (izolacje cieplne posadzki siłowni, warstwy wyrównawcze, posadzki płytkowe, cokoliki), - elewację – docieplenie ścian zewnętrznych (docieplenie cokołu, izolacje przeciwwilgociowe, izolacja ścian fundamentowych, ocieplenie ścian budynków, wykonanie tynku mozaikowego na cokole, wykonanie wyprawy elewacyjnej, ochrona narożników wypukłych, zamocowanie listwy cokołowej, montaż podokienników, osadzenie kratek wentylacyjnych, wykonanie zadaszenia systemowego, montaż skrzynki gazowej i elektrycznej, wykonanie napisów na ścianach), - opaskę wokół budynku, - wewnętrzna instalacja c.o. wraz z montażem kotła c.o. i przewodów powietrzno –spalinowych. - opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej 2. roboty niekwalifikowane: - likwidacja piwnicy, - sala widowiskowa: uzupełnienie posadzki, wykonanie sufitu podwieszanego, remont oświetlenia (rozebranie nawierzchni estrady, rozebranie podmurowania i schodów estrady, uzupełnienie posadzki, wykonanie sufitu podwieszanego, demontaż i montaż oświetlenia sali widowiskowej), - wymianę oświetlenia zewnętrznego, - remont schodów, - budowę nowego tarasu z kostki brukowej wraz ze schodami oraz chodnikiem. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: - przygotowanie wszystkich ścian do wykonania ocieplenia, - demontaż istniejących chodników przed wejściami do budynku oraz prowadzącego od wejścia na działkę, - demontaż istniejącej opaski przy ścianie zachodniej oraz przy fragmencie ściany północnej, - rozbiórka istniejącego tarasu betonowego wraz ze schodami, - zamurowanie wejścia do piwnicy, rozbiórka schodów i blaszanej zabudowy wejścia do piwnicy, - naprawa/wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych na całej ich wysokości, - w miejsce zdemontowanej opaski z płyt betonowych wykonanie opaski o szerokości 50 cm, z kostki betonowej wibroprasowanej, grubości 6 cm, wraz z warstwami podbudowy, ułożenie betonowych koryt odwadniających, - wymiana stolarki okiennej drewnianej w pomieszczeniu OSP na drugiej kondygnacji, na okna PCV o maksymalnym współczynniku przenikania ciepła dla całego okna Umax= 0,9 W/m2K, - wymiana stolarki okiennej PCV w sali widowiskowej, w północnej ścianie na okna PCV o maksymalnym współczynniku przenikania ciepła dla całego okna Umax= 0,9 W/m2K, - likwidacja jednej pary drzwi zewnętrznych do sali widowiskowej oraz montaż w ich miejscu okna PCV, o wym. 150 cm x 210 cm i maksymalnym współczynniku przenikania ciepła dla całego okna Umax= 0,9 W/m2K, - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej do OSP na drzwi PCV o maksymalnym współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi Umax= 1,3 W/m2K, - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej do południowej części budynku na drzwi PCV z naświetlem górnym o maksymalnym współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi Umax= 0,9 W/m2K, - docieplenie ścian fundamentowych 1 m poniżej poziomu gruntu, styropianem ekstrudowanym – 14 cm, - docieplenie cokołu styropianem – 14 cm, - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem – 14 cm, - docieplenie ościeży okien i drzwi styropianem – 2 cm, - wymiana obróbek blacharskich i parapetów na obróbki z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm, - zerwanie poszycia stropodachu z blachy nad salą, wykonanie docieplenia z płłyt wartwowych z rdzeniem poliuretanowym o grubości 14 cm. (izol=0,025 W/m2K), - docieplenie dachu nad niższą częścią budynku granulatem wełny mineralnej albo materiałem na bazie celulozy (izol=0,040 W/m2K), - demontaż rynien i rur spustowych stalowych przy sali widowiskowej i montaż nowych z PCV, - wymiana skrzynek elektrycznych i gazowych, - wymiana kratek wentylacyjnych w kominach i ścianach zewnętrznych, - rozbiórka fragmentu stropu wystającego poza ściany zewnętrzne, w niższej części budynku od strony zachodniej, - wymiana podbiciówki dachowej na nową drewnianą, - remont kominów – docieplenie styropianem, remont daszków kominowych oraz wymiana obróbek blacharskich, - likwidacja istniejącego zadaszenia na tarasem, - montaż daszka systemowego nad wejściem na salę, - usunięcie odpadających i spękanych tynków zewnętrznych i uzupełnienie tynków zaprawą cementową, - demontaż i montaż tablic informacyjnych oraz innych elementów, - montaż nowych uchwytów na flagi, - wykonanie nowego napisu na ścianie frontowej i napisu nad wejściem do OSP, - wykonanie docieplenia posadzki na gruncie w pomieszczeniu siłowni – wykonanie nowej wylewki betonowej i wykończenie płytkami gresowymi, - likwidacja krat we wszystkich oknach, - remont instalacji odgromowej wraz z wykonaniem badań instalacji, - remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła c.o. i przewodów powietrzno –spalinowych, - opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej, - likwidacja piwnicy, - budowa nowego tarasu z kostki betonowej wraz ze schodami oraz chodnikami, - wymiana starego oświetlenia zewnętrznego na nowe w technologii LED, - wykonanie sufitu podwieszanego z płyt GK w sali widowiskowej. 2.Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, niniejszej SIWZ, wzorze umowy, oraz pomocniczo w przedmiarach robót stanowiących załącznik do SIWZ. UWAGA! Załączone przedmiary robót są materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty, a ewentualne nieujęte w nim elementy robót wynikające z projektu nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia. 3.Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuki budowlanej, uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zainstalowanych urządzeń (w tym odbioru UDT o ile jest niezbędny), koszt prac geodezyjnych, oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. Wykonawca winien w ramach przedmiotu zamówienia wykonać dokumentację powykonawczą, zapewnić obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zapewnić przeszkolenie osób obsługujących. 4.Roboty i dostawy będące przedmiotem zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 5.Zakres rzeczowy prac do wykonania obejmuje również wykonanie wszystkich prac naprawczych związanych z wymianą stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej, wymianą instalacji c.o. oraz wymianą instalacji oświetlenia – uzupełnianie tynków ze szpachlowaniem, malowanie farbami akrylowymi łatwo zmywalnymi (wg kolorystyki istniejącej), naprawy posadzek (uzupełnienie zgodnie ze stanem istniejącym), demontaż i ponowny montaż elementów zamontowanych na elewacji, wykonanie badań instalacji odgromowej itp. Wykonawca w cenie ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia powinien uwzględnić również wykonanie remontu - podparcia płyty wspornikowej stropu na zewnątrz budynku. Uwaga: kolorystyka elewacji – wg wyboru i zaleceń Zamawiajacego. 6.Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa zgodności. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską normą lub aprobatę techniczną. 7.Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 8.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 6 lat. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia zamawiającemu przed podpisaniem umowy pisemnej gwarancji jakości. 9.W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów oraz ponoszenia z tego tytułu opłat za serwisowanie wbudowanych urządzeń. Koszty (opłaty) serwisowe ponoszone w okresie gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę obejmują w szczególności: koszt dojazdu, robocizny i materiałów eksploatacyjnych. 10.Wykonawca będzie musiał uzgadniać z Zamawiającym kolejność robót i prowadzić roboty w taki sposób, aby była możliwość użytkowania obiektu. 11.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii niezbędnych do wykonywania robót. 12.Materiały uzyskane w trakcie robót przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu. Zdemontowane elementy stalowe stanowiące własność Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przewieźć na swój koszt do punktu skupu złomu wskazanego przez Zamawiającego lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 13.Roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie (będą w nim przebywać m.in. użytkownicy, interesanci, okoliczni mieszkańcy, strażacy OSP, Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich) i Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający użytkowanie obiektu przez cały okres prowadzenia robót. Teren robót, na którym będą prowadzone roboty budowlane będzie przekazywany sukcesywnie. Wykonawca będzie musiał uzgadniać z użytkownikami obiektu kolejność robót i prowadzić roboty w taki sposób, aby była możliwość użytkowania obiektu. 14.Roboty budowlane szczególnie uciążliwe (m.in. roboty rozbiórkowe) muszą być wykonywane przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu i Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 15.Zamawiający informuje, że istnieje możliwość zapoznania się z miejscem wykonania robót będących przedmiotem zamówienia, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 16.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) roboty remontowo - budowlane, b) roboty instalacyjne – instalacja c.o., c) roboty instalacyjne – instalacja elektryczna. 16.1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 16. pkt a, b, c. W szczególności Zamawiający uprawniony jest do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymagań i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymagań, c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 16.2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 16. pkt a, b, c czynności tj. 1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 16.3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 16 pkt a, b, c czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Podwykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (§ 8) stanowiącej integralną część SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 16 pkt a, b, c. 16.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 17.Zmiany w trakcie robót mogą być przez Wykonawcę wykonywane wyłącznie za zgodą Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Projektanta w formie pisemnej. 18.Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej i wody potrzebnych do realizacji zamówienia. 19.Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w wersji papierowej (2 egzemplarze). 20.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 50% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie: - robót budowlanych, - robót instalacyjnych sanitarnych, - robót instalacyjnych elektrycznych. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie są następujące: zamówienie zostanie udzielone w jednym lub kilku zamówieniach w przypadku, gdy Zamawiający będzie posiadał środki finansowe na ich realizację. 21.Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 22.Dokumentacja projektowa uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych. 23.Wykonawca zobowiązany jest po zakończonym zadaniu opracować świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. 24.Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy i kierownik robót byli obecni na terenie budowy w trakcie realizacji robót danej specjalności. 25.Koszt dokonania wytyczenia geodezyjnego oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ponosi Wykonawca. 26.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnego uruchomienia, sprawdzenia i ewentualnej regulacji po uruchomieniu przedmiotu zamówienia. 27.Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dopuszczenia do eksploatacji dostarczonego przedmiotu umowy (w tym np. odbioru UDT) – jeżeli dotyczy. 28.Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń użytkowników w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia. 29. Zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Dzierdziówce” realizowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 1) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ - załącznik nr 2 do SIWZ – wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 i art. 24 ust.5 w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ - załącznik nr 3 do SIWZ – wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia; 4) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) -załącznik Nr 7 do SIWZ, 5) dokumenty, z których wynika umocowanie do podpisania oferty z zastrzeżeniem, że Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego dokumenty rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców, którzy nie podlegają wpisowi do w/w rejestrów w formularzu ofertowym należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dokument lub dołączyć do oferty dokumenty wskazujące na uprawnienia do jej podpisania. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenia niniejszych dokumentów w na język polski 6) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty), a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, 7) zestawienie zaproponowanych rozwiązań równoważnych (jeśli dotyczy). 8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie (pkt 2 i 3) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach