Przetargi.pl
Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Porąbka

Energia Optimum Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43384 Jaworze, ul. Zaciszna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 601066162 , fax. 324 246 341
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Energia Optimum Sp. z o.o.
  ul. Zaciszna 42591
  43384 Jaworze, woj. śląskie
  tel. 601066162, fax. 324 246 341
  REGON: 24189631400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.eopt.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Porąbka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie 2 092 133 kWh w okresie dostaw, tj od 01.01.2019 do 31.12.2019
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09120000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium, w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), 2) wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Pełnomocnika Zamawiającego: Getin Noble Bank S.A. nr konta: 27 1560 1111 2107 2262 4156 0001 tytułem: „Przetarg na zakup paliwa gazowego, nr postępowania EO/EG/008/2018 Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu środków na ww. konto. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; b) zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej; lub c) posiada aktualną podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach