Przetargi.pl
Kompleksowa spedycja towarów

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ogłasza przetarg

 • Adres: 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  ul. Karolkowa 30
  01-207 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 367849538
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowr.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa spedycja towarów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa spedycja towarów: żywności, materiałów promocyjnych, publikacji, których specyfikacja została określona w Załączniku nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących Załącznik nr 6a do SWZ.Wykonawca wykonuje usługi spedycji w miejscach i w terminach wskazanych w zleceniu spedycji, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy, w ramach następujących wydarzeń targowych stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego:1) Vietfood and Beverage (Ho Chi Minh, Wietnam) odbywające się w dniach 10 – 12.08.2023 r.,2) SIAL INTERFOOD JAKARTA (Dżakarta, Indonezja) odbywające się w dniach 08 – 11.11.2023 r.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa spedycja towarów: żywności, materiałów promocyjnych, publikacji, których specyfikacja została określona w Załączniku nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących Załącznik nr 6b do SWZ.Wykonawca wykonuje usługi spedycji w miejscach i w terminach wskazanych w zleceniu spedycji, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy, w ramach następujących wydarzeń targowych stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego:1) Foodex Saudi (Rijad, KAS) odbywające się w dniach 17-20.09.2023 r.,2) Anuga (Kolonia, Niemcy) odbywające się w dniach 07-11.10.2023 r.,3) Indagra (Bukareszt, Rumunia) odbywające się w dniach 25-29.10.2023 r.,4) ISM Middle East (Dubaj, ZEA) odbywające się w dniach 07-09.11.2023 r.,5) Food Africa Cairo (Kair, Egipt) odbywające się w dniach 12-14.12.2023 r.,6) Biofach (Norymberga, Niemcy) odbywające się w dniach 13-16.02.2024 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium:1) w wysokości 4 000,00 PLN (cztery tysiące złotych) – jeżeli Wykonawca składa ofertę na wykonanie części nr 1 zamówienia;2) w wysokości 4 500,00 PLN (cztery tysiące pięćset złotych) – jeżeli Wykonawca składa ofertę na wykonanie części nr 2 zamówienia.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, składający ofertę na wykonanie części nr 1 lub części nr 2 lub dwóch części zamówienia, wykaże, że posiada:1) aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowymalbo2) aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, wydaną na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów.2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, składający ofertę na wykonanie części nr 1 lub części nr 2 lub na wykonanie obu części zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – wykonuje, co najmniej dwie usługi polegające na kompleksowej obsłudze spedycyjno-transportowej, obejmującej transport oraz dopełnienie formalności celnych i sanitarnych towarów, w tym produktów spożywczych, z Polski do krajów spoza Unii Europejskiej, o wartości minimum 25 000,00 złotych brutto każda.Uwaga 1: Jeżeli wartość usługi jest wyrażona w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający przeliczy podaną wartość na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.Uwaga 2: W przypadku usługi wykonywanej, której realizacja nie zakończyła się przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wykazać tylko zakres i wartość usługi, zrealizowane do upływu terminu składania ofert, co do której może przedstawić dowody potwierdzające jej należyte wykonywanie.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek udziału w postępowaniu dotyczący:1) uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane;2) zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy – musi spełniać w całości jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub w całości podmiot udostępniający Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie zasoby w postaci doświadczenia, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-20

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach