Przetargi.pl
„Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”

Gmina Szydłów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-225 Szydłów, ul. Rynek
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 545 125 , fax. 413 545 125
 • Data zamieszczenia: 2021-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szydłów
  ul. Rynek 2
  28-225 Szydłów, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 545 125, fax. 413 545 125
  REGON: 29101081400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szydlow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamierzeń inwestycyjnych pn: Zadanie 1 - Przebudowa i nadbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, Zadanie 2 - Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków, Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, Zadanie 3 - Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie, w ramach zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej, jakości życia mieszkańców". Zamówienie zostało dofinansowane ze środków UE w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 – Rozwój miast, Działanie 5 – Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. Zadanie 1 – Przebudowa i nadbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz zagospodarowaniem przyległego terenu, 1) Roboty ogólnobudowlane, a w szczególności: a) Roboty rozbiórkowe i niezbędne przemurowania, b) Podbicie fundamentów, c) Odgrzybianie, osuszanie ścian, d) Wykonanie iniekcji oraz izolacji pionowej wokół ścian piwnic i parteru, e) Przebudowa parteru, f) Nadbudowa poddasza, g) Wykonanie nowych instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, wraz z montażem pompy cieplnej, h) Roboty wykończeniowe, i) Zagospodarowanie terenu – zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, j) Wykonanie lub wymiana przyłączy: kanalizacyjne, wodociągowe – zgodnie z odrębnymi projektami przyłączy, k) Demontaż 2 lamp oświetlenia ulicznego (w rogach budynku) i montaż tych samych lamp na wysięgniku zamocowanym do ściany budynku, l) Wykonanie wycinki (3 szt.) drzew znajdujących się na terenie inwestycji, m) Uporządkowanie terenu wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) Wykonanie monitoringu terenu, 3) Opracowanie i wyposażenie obiektu w: a) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, b) znaki ewakuacji i ochrony ppoż. c) wymagane odrębnymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, d) wykonanie pomiarów parametrów technicznych hydrantów zewnętrznych, 4) Zgłoszenie gotowości instalacji wewnętrznej elektrycznej i gazowej wraz z niezbędnymi dokumentami, do przyłączenia do sieci energii elektrycznej i gazowej – w porozumieniu z Zamawiającym, 5) Zgłoszenie rozpoczęcia budowy wraz z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie i innymi niezbędnymi dokumentami, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 6) Geodezyjne wytyczenie obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 7) Zawiadomienie, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych (art. 56 ustawy Prawo budowlane), organy: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, (jeżeli dotyczy) oraz uzyskanie: a) pozytywnego stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej, b) pozytywną opinię sanitarną / protokół kontroli sanitarnej, 8) Inwentaryzacja geodezyjna wraz ze zgłoszeniem do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii. 9) Zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Uwagi: a) Wykonawca zapewni projekt organizacji ruchu, jeżeli okaże się to niezbędne podczas realizacji zadania. b) Wykonawca uzgodni wybór elementów małej architektury oraz innych elementów wyposażenia, które mają wpływ na estetykę przestrzeni z zamawiającym i uzyska, przed montażem, ich akceptacje przez Zamawiającego. c) Prace związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (azbestu) należy prowadzić zgodnie obowiązującymi przepisami. Rozbiórki elementów zawierających azbest, należy zlecić firmie posiadającej wymagane prawem zezwolenie na prowadzenie tego typu prac.. Zadanie 2 – Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków, Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. 1) Roboty ogólnobudowlane, a w szczególności: a) Budowa obiektu usług publicznych z tarasem widokowym oraz miejscem eksponowania i sprzedaży produktów wytwarzanych przez lokalnych producentów i rolników, b) Budowa toalety publicznej wraz z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i hydrantem przeciwpożarowym, c) Budowa ścian oporowych, schodów terenowych i pochylni, d) Budowa miejsc postojowych i rozbiórka bariery energochłonnej, e) Remont budynku mieszkalnego i zmiana sposobu użytkowania na budynek gospodarczy, f) Budowa wiat piknikowych wraz z stołami piknikowymi i miejscem na ognisko, g) Budowa ścieżek pieszych i nawierzchni utwardzonych, h) Budowa kładki pieszej nad rzeką Ciekącą, i) Budowa zejścia z ul. Kazimierza Wielkiego w postaci schodów, montaż barierki drogowej oraz częściowy demontaż bariery energochłonnej oraz oznakowania, j) Budowa sieci oświetlenia terenu, iluminacji świetlnej, k) Montaż elementów małej architektury: ławek, koszy na śmieci, słupków informacyjnych, stojaków rowerowych, elementów placu zabaw i jego ogrodzenia, elementów siłowni zewnętrznej, budowa murku, piaskownicy i górki ze zjeżdżalnią, l) Wycinka drzew, uporządkowanie istniejącej zieleni, rekultywacja terenu i nowe nasadzanie zieleni, m) Rozbiórka istniejących obiektów po oczyszczalni ścieków, n) Rozbiórka budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz pozostałości po nieistniejących budynkach, rozbiórka ogrodzeń, o) Uporządkowanie terenu wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, p) Wymiana zanieczyszczonych gruntów wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających dokonanie ich wymiany oraz zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. 2) Wykonanie monitoringu terenu, 3) Opracowanie i wyposażenie obiektu w: a) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, b) znaki ewakuacji i ochrony ppoż. c) wymagane odrębnymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, d) wykonanie pomiarów parametrów technicznych hydrantów zewnętrznych, 4) Zgłoszenie gotowości instalacji wewnętrznej elektrycznej wraz z niezbędnymi dokumentami, do przyłączenia do sieci energii elektrycznej - w porozumieniu z Zamawiającym, 5) Zgłoszenie rozpoczęcia budowy wraz z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie i innymi niezbędnymi dokumentami, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 6) Geodezyjne wytyczenie obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 7) Zawiadomienie, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych (art. 56 ustawy Prawo budowlane), organy: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, (jeżeli dotyczy) oraz uzyskanie: a) pozytywnego stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej, b) pozytywną opinię sanitarną / protokół kontroli sanitarnej, 8) Inwentaryzacja geodezyjna wraz ze zgłoszeniem do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii. 9) Zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Uwagi: a) Wykonawca zapewni projekt organizacji ruchu, jeżeli okaże się to niezbędne podczas realizacji zadania. b) Wykonawca uzgodni wybór elementów małej architektury oraz innych elementów wyposażenia, które mają wpływ na estetykę przestrzeni z Zamawiającym, i uzyska, przed montażem, ich akceptacje przez Zamawiającego. c) Wykonawca poświadczy zamawiającemu dokonanie wymiany zanieczyszczonych gruntów na wolne od zanieczyszczeń odpowiednimi dokumentami np. stosownymi wynikami badań, przeprowadzonymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. d) Prace związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (np. azbestu) należy prowadzić zgodnie obowiązującymi przepisami. Zadanie 3 – Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie. 1) Roboty ogólnobudowlane, a w szczególności: a) Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikami, b) Budowa budynku informacji turystycznej i punktu sprzedaży produktów lokalnych z sanitariatami ogólnodostępnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami (wodociągowe, kanalizacyjne), c) Budowa dwóch wiat autobusowych, d) Przebudowa istniejących parkingów, e) Budowa parkingu, f) Przebudowa ścieżki dla pieszych w obrębie murów przez fosę, g) Budowa dwóch pylonów reklamowych oraz słupa ogłoszeniowego, h) Oświetlenie terenu na słupach (lampy hybrydowe), i) Uporządkowanie, nasadzeniem zieleni i elementami małej architektury, j) Budowa przejść dla pieszych (5 szt.), k) Wycinka (2 szt.) drzew znajdujących się na terenie inwestycji. l) Uporządkowanie terenu wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) Wykonanie monitoringu terenu, 3) Wykonanie nowych ogrodzeń (lub przesunięcie istniejących ogrodzeń), znajdujących się w pasie drogowym wzdłuż ul. Staszowskiej, które będą kolidowały z zaplanowanymi do wykonania robotami drogowymi. Technologię ich wykonania należy uzgodnić z zamawiającym. Wykonawca na własny koszt dokona ustalenia przebiegu granic lub wyznaczenia punktów granicznych działki drogowej, w tych miejscach. 4) Opracowanie i wyposażenie obiektu w: a) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, b) znaki ewakuacji i ochrony ppoż. c) wymagane odrębnymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, d) wykonanie pomiarów parametrów technicznych hydrantów zewnętrznych, 5) Zgłoszenie gotowości instalacji wewnętrznej elektrycznej i gazowej wraz z niezbędnymi dokumentami, do przyłączenia do sieci energii elektrycznej i gazowej – w porozumieniu z Zamawiającym, 6) Zgłoszenie rozpoczęcia budowy wraz z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie i innymi niezbędnymi dokumentami, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 7) Geodezyjne wytyczenie obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 8) Zawiadomienie, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych (art. 56 ustawy Prawo budowlane), organy: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, (jeżeli dotyczy) oraz uzyskanie: a) pozytywnego stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej, b) pozytywną opinię sanitarną / protokół kontroli sanitarnej, 9) Inwentaryzacja geodezyjna wraz ze zgłoszeniem do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii. 10) Zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Uwagi: a) Wykonawca zapewni projekt organizacji ruchu, jeżeli okaże się to niezbędne podczas realizacji zadania oraz zapewni przystanek zastępczy, (jeżeli okaże się to konieczne). b) Wykonawca uzgodni wybór elementów małej architektury oraz innych elementów wyposażenia, które mają wpływ na estetykę przestrzeni z zamawiającym, i uzyska, przed montażem, ich akceptacje przez zamawiającego. c) Przebieg sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy musi być zgodny z odrębnymi opracowaniami przygotowanymi dla robót budowlanych dotyczących tych elementów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach