Przetargi.pl
Kompleksowa przebudowa i remont Domu Studenckiego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p-pożarowych i technicznych" - etap III

Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha ogłasza przetarg

 • Adres: 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 683 15 16, , fax. 012 648 12 10
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha
  al. Jana Pawła II 78
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 683 15 16, , fax. 012 648 12 10
  REGON: 32784700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa przebudowa i remont Domu Studenckiego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p-pożarowych i technicznych" - etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowa przebudowa i remont Domu Studenckiego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p-pożarowych i technicznych" - etap III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 280 000.00 PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy 00/100 PLN). 13.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2019-08-30 do godz. 10:00. 13.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PEKAO S.A. 53 1240 4722 1111 0000 4851 7445 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 310). 13.4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 13.5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 13.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Beneficjentem wadium wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu jest Zamawiający. 13.7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi: a) być czynnością jednostronnie zobowiązującą; b) mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu; c) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp; d) zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 13.8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 13.9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13.10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ) wraz z tabelą pomocniczą 2 Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik – pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną. 3 Projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ 4 Dowód wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu bankowego. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w Sekcji Zamówień Publicznych, a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do oferty 5 Kosztorysy ofertowe z podstawami nakładów, ilościami i cenami jednostkowymi robót wraz z wykazem wszystkich materiałów i urządzeń z podaniem dokładnych ich nazw handlowych, ilości i cen jednostkowych – wydruk w wersji szczegółowej. Kosztorys ofertowy należy złożyć w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym w wersji oryginalnych plików w programie kosztorysowym np. Norma, Rodos lub Zuzia lub w plikach możliwych do wczytania w przynajmniej jednym z podanych programów (np. format xml, ath, zuz, rds).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach