Przetargi.pl
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie loterii promocyjnej kierowanej do podatników rozliczających dochody za 2023 rok na podstawie formularzy PIT w Urzędach Skarbowych na terenie m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa
  Pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 015259640
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie loterii promocyjnej kierowanej do podatników rozliczających dochody za 2023 rok na podstawie formularzy PIT w Urzędach Skarbowych na terenie m.st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu przez Wykonawcę loterii promocyjnej pod nazwą „Płać Pit w Warszawie”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz przepisami wykonawczymi, zwanej dalej „Loterią”, kierowanej do podatników podatku od osób fizycznych rozliczających dochody za rok 2023 na podstawie formularzy PIT w Urzędach Skarbowych na terenie miasta stołecznego Warszawy w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 roku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92351100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że:1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizował lub realizuje co najmniej trzy usługi polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu loterii promocyjnej o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda.Uwaga: w przypadku zamówień, które są w trakcie realizacji Wykonawca musi wykazać, że do chwili składania ofert, wartość zrealizowanej usługi wynosiła co najmniej 150 000,00 zł brutto.12.2.2. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane w trybie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 227)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną