Przetargi.pl
Kompleksowa organizacja autokarowej wycieczki Niemcy - Bawaria dla pracowników Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie w okresie od 30.04.2019 r. do 05.05.2019r

Zespół Szkół Nr 12 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-810 Lublin, ul. Sławinkowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 466 46 10, , fax. 81 466 46 13
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 12 w Lublinie
  ul. Sławinkowska 50
  20-810 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 46 10, , fax. 81 466 46 13
  REGON: 06169888100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa organizacja autokarowej wycieczki Niemcy - Bawaria dla pracowników Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie w okresie od 30.04.2019 r. do 05.05.2019r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: usługa polegająca na kompleksowej organizacji autokarowej wycieczki Niemcy - Bawaria dla pracowników Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie w okresie od 30.04.2019 r. do 05.05.2019r". Planowana maksymalna liczba uczestników (pracowników): 35 osób; minimalna liczba uczestników (pracowników):30 osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63510000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, Formularz wycieczkowo-cenowy, Wykaz usług, Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach