Przetargi.pl
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum” - modernizacja hali sportowej w zakresie p.poż oraz oświetlenia

Gmina Lędziny ogłasza przetarg

 • Adres: 43-143 Lędziny, Lędzińska 55
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lędziny
  Lędzińska 55
  43-143 Lędziny, woj. śląskie
  REGON: 276258256
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ledziny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum” - modernizacja hali sportowej w zakresie p.poż oraz oświetlenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie natrysku ppoż. konstrukcji stalowej dachu od środka hali sportowej wraz z wymianą istniejącego oświetlenia hali w budynku ORS Centrum w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 14 obejmujący w szczególności:1. Wykonanie natrysku ppoż. konstrukcji dachu od środka2. Demontaż i utylizacja starych opraw i instalacji elektrycznej3. Ułożenie instalacji elektrycznej wraz z montażem opraw oświetleniowych4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji oświetlenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 10 000,00 zł.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowaw art. 45 ust. 6 ustawy:a) pieniądzu,b) gwarancjach bankowych,c) gwarancjach ubezpieczeniowych,d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem bankowych na konto zamawiającego: ING Bank Śląski nr rachunku 04105012141000002411119239.5.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:1)upływu terminu związania ofertą;2)zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;3)unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało roz-strzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:1)który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;2)którego oferta została odrzucona;3)po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;4)po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czyn-ność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:1)wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust.2 lub art. 128 ust.1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przed-miotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art.106ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;2)wykonawca, którego oferta została wybrana:a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu robót związanych z montażem instalacji oświetlenia wewnętrznego obejmującym minimum 20 sztuk oprawUWAGAW przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.Wykonawca musi dysponować osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w następujących specjalnościach:a) Co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach