Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do punktów odbioru paliwa gazowego dla instalacji znajdującej się w obiektach Muzeum Narodowego w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-062 Kraków, Al. 3-go Maja
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 43 35 621 , fax. 12 43 35 555
 • Data zamieszczenia: 2020-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Krakowie
  Al. 3-go Maja 1
  30-062 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 43 35 621, fax. 12 43 35 555
  REGON: 27596100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do punktów odbioru paliwa gazowego dla instalacji znajdującej się w obiektach Muzeum Narodowego w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowej dostawy paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E do celów opałowych przy ciśnieniu nie mniejszym niż 1,8 kPa, obejmującej sprzedaż oraz dystrybucję do punktów odbioru paliwa gazowego dla instalacji znajdującej się w Oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie. 2. Sprzedaż paliwa gazowego musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2020 poz. 833) i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. 3. Szczegółowy wykaz obiektów (punktów odbioru) Muzeum Narodowego w Krakowie, wraz z podstawowymi parametrami technicznymi i planowanym szacunkowym zużyciem rocznym, określającym przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1) posiadał aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2020 poz. 833); 2) posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, jeżeli wykonawca jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2020 poz. 833)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach