Przetargi.pl
KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338448230, , fax. 338448384
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
  ul. Wysokie Brzegi 4
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 338448230, , fax. 338448384
  REGON: 00030440900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.propublico.pl; www.szpitaloswiecim.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. 1)Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) zgodnie z taryfami dla poszczególnych punktów poboru : a) kotłowni Szpitala pracującej w cyklu całorocznym - taryfa BW 6, PPE PL0030000380, OSD W-6.1; b) Dział transportu SOBS– taryfa BW -1.1, PL 0031077263, OSD W-1.1; c) Budynek gospodarczy– taryfa BW - 1.1, PL 0031077264, OSD W-1.1; d) Dział transportu - taryfa W-B2.1, PL 0031077262, OSD W- 2.1; e) Zespoły Wyjazdowe Ratownictwa - taryfa BW - 2.1, PL0031082204, OSD W- 2.1; dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4. Szczegółowe dane dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający prognozuje zużycie paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego, w ilości: a) dla kotłowni Szpitala punkt wyjścia PL0030000380: kwiecień 210047 maj 212661 czerwiec 148681 lipiec 180658 sierpień 173973 wrzesień 177435 październik 302708 listopad 274091 grudzień 194107 styczeń 290695 luty 242 943 marzec 234591 Łącznie 2 642 590 b) Dział transportu SOBS PL 0031077263 - nr ew.0055057 – 300m3/rok brak zużycia gazu c) Budynek gospodarczy PL 0031077264 - nr ew. 0055286 - 300m3/rok, brak zużycia gazu d) Dział transportu taryfa PL 0031077262 - nr ew.0055055 - 493 m3/rok zużycie planowane 1964 kWh e) Zespoły Wyjazdowe Ratownictwa PL 0031082204 nr ew. 0055255 - 579 m3/rok, zużycie planowane 2370 kWh 4) Określone w pkt 1 zużycie paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego jest wyłącznie prognozą i nie stanowi zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości w danym miesiącu kalendarzowym. 5) Charakterystyka gazowa obiektu: 1) Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4 ; 2) Cel wykorzystania paliwa gazowego: paliwo gazowe przeznaczone jest na cele opałowe i podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 864 ze zm.); 3) Rodzaj i moc odbiorników gazu: Kotłowni Szpitala - kocioł gazowy 3 szt, każdy po - 1040 kW Dział transportu – brak Budynek gospodarczy – brak Dział transportu – grzejnik wody przepływowej Zespoły Wyjazdowe Ratownictwa – grzejnik wody przepływowej, kuchenka 4 palnikowa 6) Moc zamówiona dla potrzeb kalkulacji ceny oferty dla kotłowni: 1207 kWh/h. 7) Planowane ilości dla potrzeb kalkulacji ceny oferty a) kotłowni Szpitala pracującej w cyklu całorocznym- taryfa BW 6, PPE PL0030000380, OSD W-6.1 -2 633 280 kWh, b) Dział transportu – taryfa BW -1.1 OSD W-1.1 brak zużycia, c) Budynek gospodarczy– taryfa brak zużycia, d) Dział transportu - taryfa BW - 1.1 OSD W-1.1 - 5145 kWh, e) Zespoły Wyjazdowe Ratownictwa - taryfa W-B2.1, OSD W- 2.1, zużycie planowane 2370kWh.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: • oświadczenie Wykonawcy – zał. nr 3 do SIWZ; • aktualna koncesja na obrót paliwami gazowymi, wydana przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach