Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 17 układów pomiarowych

Burmistrz Siechnic ogłasza przetarg

 • Adres: 55011 Siechnice, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 391 91 01 , fax. 71 786 09 07
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Siechnic
  ul. Jana Pawła II 12
  55011 Siechnice, woj. dolnośląskie
  tel. 71 391 91 01, fax. 71 786 09 07
  REGON: 93193512900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siechnice.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 17 układów pomiarowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 17 układów pomiarowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli:  posiada aktualne obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;  posiada aktualne obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2) UWAGA: a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby – składa JEDZ dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 2). b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału postępowania składa JEDZ dotyczące podwykonawców (Załącznik nr 2). c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie się ubiegający o zamówienia w zakresie w jakim go dotyczą. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 i 25 Ustawy, zgodnie z art. 25a Ustawy, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Jednolity europejski dokument zamówienia jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji Wykonawcy na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. a) Komisja Europejska udostępniła bezpłatną usługę internetową dla wykonawców w zakresie elektronicznego wypełniania ESPD, pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl b) Wykonawca przygotowując ofertę ma możliwość samodzielnego wypełnienia JEDZ lub skorzystać z ww. usługi internetowej. c) Formularz internetowy załączony do niniejszego postępowania Wykonawca może wypełnić, wydrukować i dostarczyć Zamawiającemu wraz z pozostałą częścią oferty. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), jeżeli zaistnieje taka sytuacja, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. W razie wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy – stosownie do art. 23 ust. 4 - umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Oferta wykonawców wspólne ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) musi spełniać następujące wymagania:  podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony - to znaczy podpisana przez przedstawiciela konsorcjum, którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli członków konsorcjum.  oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy wykonawca w zakresie w jakim go dotyczą. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę i inne dokumenty w imieniu wykonawcy, jeżeli jest to osoba nie wykazana w rejestrze. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy, jeżeli wykonawca występuje jako spółka cywilna a oferta nie jest podpisywana przez członków spółki cywilnej. Dokumenty i oświadczenia składane po otwarciu ofert Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, z późniejszymi zmianami), złożyli odrębne oferty, częściowe oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach