Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektu Szpitala Powiatowego w Limanowej

Szpital Powiatowy Limanowa ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183 372 710 , fax. 183 372 710
 • Data zamieszczenia: 2020-02-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy Limanowa
  ul. Piłsudskiego 61
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. 183 372 710, fax. 183 372 710
  REGON: 30437800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitallimanowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ - Szpital Powiatowy w Limanowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektu Szpitala Powiatowego w Limanowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowe dostawy gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektów Szpitala Powiatowego w Limanowej obejmująca: a. dostawę gazu ziemnego z sieci gazowej b. usługę dystrybucji gazu ziemnego A1. Dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysoko metanowego dla potrzeb Kotłowni -grupa E przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 KPA wg taryfy W6.1 Odbiór paliwa odbywać się będzie poprzez następujące urządzenia: a. Kocioł parowy typTURBOMAT firmy Viessmann z palnikiem gazowym o mocy 785 kW -1 szt b. Kocioł wodny typ Vitocrossal 300 firmy Viessmann z palnikiem gazowym o mocy 575 kW -1 szt c. Kocioł wodny typ Vitocrossal 300 firmy Viessmann z palnikiem gazowym o mocy 720 kW -1 szt d. Kocioł parowy typLoos International z palnikiem gazowym o mocy 267 kW -1 szt Przewidywana ilość zużycia gazu na 24 miesiące trwania umowy: Okres m3) KWh Rok 2020 200 000 2 194 400 Rok 2021 200 000 2 194 400 Razem 400 000 4 388 800 Łączna ilość zakupu gazu 400 000m3 = 4 338 800 kWh poz. A1 Układ pomiarowy, według którego rozliczana będzie dostawa gazu- gazomierz producenta Common typu COM/R/G/100/01/DN80/171,rejestrator Mac Bat II. A2. Dostawa paliwa gazowego - Zakup gazu dla potrzeb socjalno-bytowych według taryfy W-4 - budynek POZ ul. Witosa 28 piece CO 1 szt Junkers Eurolin 2S 23-1-1KE podgrzewacz wody gazowy-ARISTON H5RMO-SPA80W PS PIN0694BO4043 kocioł gazowy kumulacyjny ARISTON GENUS PREMIUM EVOHP kuchenka gazowa 3-palnikowa - PRIMA SUPER gazomierz METRIX A3. Dostawa paliwa gazowego - Zakup gazu dla potrzeb Sekcji Żywienia według taryfy W-2.1 - do urządzeń kuchennych - kuchnie gazowe 4- palnikowe szt. 3 A4. Do urządzeń bakteriologii - kuchnia gazowa 4- palnikowa, palniki gazowe, sterylizator gazowy poprzez gazomierz typu ACTARIS A5. Do urządzeń kuchennych budynku Admin-Mieszkalnego, ul. Piłsudskiego 63/52,63/33 dwa gazomierze firmy INTERGAZ Ilość zakupu paliwa gazowego poz. (A2-A5) do 34 260m3. = 375 901 kWh Łączna ilość zakupu paliwa gazowego 434 260m3. = 4 764 700 kWh Dostawa paliwa gazowego odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997.r Prawo Energetyczne (Dz.U.z 2019 poz.1435 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Szczegółowe informacje zawiera załącznik pn. Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach