Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E, obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego do dwóch budynków oraz dwóch lokali mieszkalnych należących do Gminy Zabierzów

Urząd Gminy Zabierzów ogłasza przetarg

 • Adres: 32-080 Zabierzów, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 12 2830700, +48 12 2852116 , fax. +48 12 2852109
 • Data zamieszczenia: 2020-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Zabierzów
  ul. Rynek 1
  32-080 Zabierzów, woj. małopolskie
  tel. +48 12 2830700, +48 12 2852116, fax. +48 12 2852109
  REGON: 55195800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabierzow.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E, obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego do dwóch budynków oraz dwóch lokali mieszkalnych należących do Gminy Zabierzów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E, obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego do dwóch budynków oraz dwóch lokali mieszkalnych należących do Gminy Zabierzów. Opis przedmiotu zamówienia szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu. dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności jeśli posiada aktualną koncesję wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót gazem ziemnym objętym niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. w Dz. U. z 2018 r., poz. 755). Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca: - oświadczy, iż spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) - wykaże się posiadaniem aktualnej koncesji wydanej przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót gazem ziemnym objętym niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. w Dz. U. z 2018 r., poz.755).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczeń stanowią załączniki nr 2a i 2b do SIWZ. 7.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1. SIWZ. 7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.). 7.5. Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 7.6. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach