Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do budynków Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o. o.

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 34-700 Rabka-Zdrój, Dietla
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 677 469, , fax. 182 677 469
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o.
  Dietla 5
  34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 182 677 469, , fax. 182 677 469
  REGON: 29795100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.scru.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do budynków Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu do budynków (poprzez stacje redukcyjno - pomiarową przy ulicy Cichej - 600 m3/godz oraz ciśnieniu 04-3 kPa) Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne zwanej dalej „Prawem energetycznym” i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, w tym w istotnych postanowieniach umowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1.A „Formularz cenowy” oraz 1.B „Opis przedmiotu zamówienia” do specyfikacji. 3. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne, zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami. 4. Oświadczenie o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego zamawiający podpisze na wzorze przedłożonym przez wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie: - obrotu gazem, zgodnie z art. 32 ust. 1 Prawa energetycznego tj. posiada aktualną koncesję na obrót gazem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, - dystrybucji gazu, zgodnie z art. 32 ust. 1 Prawa energetycznego tj. posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub posiada aktualną podpisaną umowę (lub promesę zawarcia umowy) z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu na obszarze, na którym znajduje miejsce dostarczenia gazu ziemnego (dotyczy Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji, dołączając do niej następujące załączniki: 1. Komplet załączników stanowiących charakterystykę oferty orazpodstawę wyliczenia ceny ofertowej, tj.: 1.A Formularz cenowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.A do specyfikacji); 1.B Opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 1.B do specyfikacji). 2. Oświadczenia i dokumenty służące wykazaniu braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 3. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii - jeśli dotyczy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy także w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach