Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów Zamawiającego

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 71-804 Szczecin, ul. Czesława
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 421 63 23 , fax. 91 421 63 20
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
  ul. Czesława 9
  71-804 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 421 63 23, fax. 91 421 63 20
  REGON: 32113982100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niol.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego, obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów Zamawiającego. I część zamówienia dotyczy dostawy gazu ziemnego wysokometanowego i świadczenie usług jego dystrybucji do obiektów Zamawiającego zlokalizowanych na terenie Miasta Szczecin. II część zamówienia dotyczy dostawy gazu ziemnego wysokometanowego i świadczenie usług jego dystrybucji do obiektu Zamawiającego- Ośrodka Wczasowo- Rehabilitacyjnego "Agawa" przy ul Śliskiej 5, 72-330 Mrzeżyno.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść osobno dla każdej części zamówienia w następującej wysokości: dla I części zamówienia w kwocie: 4.000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych 00/100) dla II części zamówienia w kwocie: 1.500,00 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nieruchomości i Opłaty Lokalne spółka z o.o. ul Czesława 9, 71-504 Szczecin nr: 36 1020 4795 0000 9702 0259 2996 z dopiskiem: „wadium w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego, obejmującą sprzedaż i dystrybucję .............. część przedmiotu zamówienia”. Wykonawca, wnosząc wadium zobowiązany jest do wskazania części przedmiotu zamówienia, której dotyczy wnoszone wadium. 2)w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)w gwarancjach bankowych; 4)w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, iż wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej niezbędne do należytego wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego, której okres obowiązywania nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia, tj. nie krótszy niż do dnia 31.12.2021r., wydaną zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2019 r. poz. 755 ze zm.) lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uprawniający do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia; b) posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, której okres obowiązywania nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia, tj. nie krótszy niż do dnia 31.12.2021r. wydaną zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2019 r. poz. 755 ze zm.) lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uprawniający do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia- w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej albo c) posiada aktualną podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym zamówienie będzie realizowane, przy czym okres jej obowiązywania nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia, tj. nie krótszy niż do dnia 31.12.2021r., składając stosowne oświadczenie w tym przedmiocie odpowiednio do tej części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę. Przykładowy wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 9 do SIWZ – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej. W przypadku składania oferty wspólnej warunek ten muszą spełniać wszyscy wykonawcy, składający ofertę wspólną.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty, zgodnie z postanowieniami pkt 3 Rozdziału I SIWZ (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden, wspólny formularz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. 2) formularz cenowy – według wzorów stanowiących Załączniki nr 1a,1b, do SIWZ odpowiednio dla tej zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz odpowiednio dla danej części zamówienia, na którą oferta wspólna jest składana. WW. dokument należy złożyć w oryginale. 3)oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (przykładowy wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także powyższe oświadczenie dotyczące tych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z treścią pkt 3 Rozdziału V, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (przykładowy wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa – tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ) Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach