Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu ogłasza przetarg

 • Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 610 709, , fax. 18 26 10 708
 • Data zamieszczenia: 2020-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
  ul. Kokoszków 71
  34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 182 610 709, , fax. 18 26 10 708
  REGON: 49272240400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ppwsz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu w ilość szacunkowej za okres 24 miesięcy ok. 3 500 000 kWh, dla punktów poboru o mocy umownej powyżej 110 kWh/h zgodnie z Załącznik nr 5 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi. 2.Cechy jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia określone są w odpowiednich Normach, w szczególności w „Polskiej Normie PN-C-04750 Paliwa gazowe”. Powyższa norma określa ustalone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech sprzedawanego gazu. Za jakość paliwa dopowiada Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) gazu zgodnie z §30 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1158 z późn. zm.). Zasady świadczenia usług dystrybucji określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (PURE). Wobec tego IRiESD wyznacza standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech dystrybucji gazu. 3.Niniejsze postępowania przetargowe dotyczy sprzedaży i dostawy gazu wysokometanowego na okres od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 01.10.2020 r. oraz nie wcześniej, niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy, do 30.09.2022 r. 4.Gaz grupy E, przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa i cieple spalania nie mniejszym niż 34 [MJ/m³], powinien być dostarczony całodobowo do punktów zdawczo - odbiorczych wymienionych w Załączniku nr 5 do SIWZ, którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. 5.Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów, jakości obsługi Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Winien zapewnić ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw. 6.Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (z wyjątkiem samego operatora) działającym na terenie Zamawiającego, umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do punktów poboru. 7.Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza. 8.Urządzenia pomiarowe gazu aktualnie zainstalowane w punktach poboru mocy są własnością Spółki PGNiG S.A. Wykonawca, w ramach umowy kompleksowej, odpowiedzialny jest za zapewnienie pomiaru gazu w punktach poboru mocy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami OSD. 9.Wielkość poboru gazu szacuje się na ilość ok. 3 500 000 kWh w ciągu 24 miesięcy dla obiektów wymienionych w Załączniku nr 5. do SIWZ. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, i może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego, w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Prognozowane zużycie gazu ma charakter orientacyjny, bowiem nie można z góry ustalić ilości, która zostanie dostarczona Zamawiającemu i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości. W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego, względem ilości określonej w SIWZ (wraz z załącznikami). Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. 10.Zamawiający wymaga, aby rozliczanie ilości dostarczanego gazu odbywało się co miesiąc, na podstawie odczytu rzeczywistego wskazań układu pomiarowego, wg cen i stawek określonych w ofercie Wykonawcy (Formularz cenowy będący załącznikiem nr 1a do SIWZ). 11.Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną. 12.Adresy miejsc odbioru, moc umowna, dane o umowach, zużycie oraz inne niezbędne informacje zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ. 13.Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego. 14.Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 411). 15.Zamawiający oświadcza iż gaz ziemny będący przedmiotem niniejszego zamówienia przeznaczony jest do celów opałowych, z tego względu do ceny paliwa gazowego Wykonawca jest zobowiązany doliczyć podatek akcyzowy zgodny z obowiązującą stawką, określoną w Ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722) 16.Zamówienie/ dostawa, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz.U.2018, poz.2174 z późn.zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz.U.2015 r. poz. 2193), związana jest u Zamawiającego z działalnością opodatkowaną, zwolnioną i niepodlegającą opodatkowaniu. 17.W przypadku przekroczenia Mocy umownej w punktach poboru gazu określonej w załączniku nr 5 do SIWZ, Zamawiający wyraża zgodę na naliczenie opłaty z tytułu przekroczenia obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie Operatora, opłat z tytułu niedostosowania się przez Zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz innych opłat ustalonych w Taryfie Operatora, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej IRiESD), na zasadach wynikających z Taryfy Operatora, IRiESD. 18.Wykaz miejsc odbioru: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu Budynek PPUZ „Gorce”, Ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, PL0031937978; Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu Budynek PPUZ „Tatry” Ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, PL0031939226. 19.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w terminie do 5 dni od dnia rozstrzygnięciu postępowania, tj. przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedstawi Zamawiającemu wzór Umowy kompleksowej dostawy gazu ziemnego. 20.Istotne postanowienia umowy, które muszą zostać uwzględnione we wzorze umowy, zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ. 21.Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy w formie korespondencyjnej. 22. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, nie dopuszcza ofert wariantowych i nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 23.Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści. 24. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. 25. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/ppwsz,m,317148,przetargi-i-zapytania.html Termin wykonania zamówienia: Przedmiot umowy należy wykonać w terminie: od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 01.10.2020 r. oraz nie wcześniej, niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy, do 30.09.2022 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) z zastrzeżeniem, że koncesja ta nie jest wymagana dla Wykonawców, których „(…) roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100000 euro (…)”, b) Posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) – w przypadku Wykonawców będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub, c) Posiada umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach