Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów Zamawiającego z podziałem na zadania

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5631461 do 63 , fax. 082 5630450
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  ul. Wołyńska 57 57
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 082 5631461 do 63, fax. 082 5630450
  REGON: 11005287100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów Zamawiającego z podziałem na zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów Zamawiającego. Zadanie nr 1: Dostawa gazu ziemnego na adres: ul. Bieławin 5, 22-100 Chełm, Punkt odczytowy nr N089571. Grupa taryfowa: W - 5. Przewidywane szacunkowe zużycie w okresie 12 miesięcy: 525 600 m3/rok. Pobór gazu przez: Kocioł CO + CWU o mocy 575 kW. Przyłącze: instalacja w trakcie realizacji. Zadanie nr 2: Dostawa gazu ziemnego na adres: ul. Mościckiego 57, 22-100 Chełm, Grupa taryfowa: W - 3.6, Przewidywane szacunkowe zużycie w okresie 12 miesięcy: 3 000 m3/rok. Pobór gazu przez: Kocioł CO + CWU o mocy 23 kW. Kuchenka 4 palnikowa bez piekarnika gazowego o mocy 7 kW. Przyłącze: instalacja znajduje się w obiekcie. Zadanie nr 3: Dostawa gazu ziemnego na adres: Strupin Mały 105, gm. Chełm, Grupa taryfowa: W - 4, Przewidywane szacunkowe zużycie w okresie 12 miesięcy: 16 622 m3/rok. Pobór gazu przez: Kuchenka 4 palnikowa bez piekarnika gazowego o mocy 7,7 kW. Grzejnik wody przepływowy wieloczerpalny o mocy 15 kW. Kocioł CO o mocy 105 kW. Przyłącze: instalacja znajduje się w obiekcie. Zadanie nr 4: Dostawa gazu ziemnego na adres: ul. Litewska 46, 22-100 Chełm, Grupa taryfowa: W - 3, Przewidywane szacunkowe zużycie w okresie 12 miesięcy: 1 627 m3/rok. Pobór gazu przez: Kuchenka 4 palnikowa z piekarnikiem gazowym o mocy 11,5 kW. Kocioł CO + CWU o mocy 21 kW. Przyłącze: instalacja znajduje się w obiekcie. Zadanie nr 5: Dostawa gazu ziemnego na adres: ul. Nadtorowa d106, 22-100 Chełm, Grupa taryfowa: W - 3, Przewidywane szacunkowe zużycie w okresie 12 miesięcy: 3 197 m3/rok. Pobór gazu przez: Kuchenka 4 palnikowa bez piekarnika gazowego o mocy 11 kW. Kocioł CO + CWU o mocy 26 kW. Przyłącze: instalacja znajduje się w obiekcie. 2. Dostarczanie gazu ziemnego odbywać się winno zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 roku Nr 89 poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 3. Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego orientacyjnej podanej ilości gazu. 4. Dotyczy zadania nr 2, 3, 4, 5 - Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie 33-100. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z podziałem na zadania wg pkt 1. UWAGA: TERMIN REALIZACJI UMOWY:Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy na CZAS NIEOKREŚLONY. W zadaniach na realizację których Zamawiający posiada aktualnie zawarte umowy - zadania nr 2, 3, 4, 5, zawarcie umów i dostawa przedmiotu zamówienia w ramach niniejszego postępowania nastąpi nie wcześniej, niż po skutecznym rozwiązaniu umów na podstawie których Zamawiający dotychczas zaopatrywał się w paliwo gazowe. W pozostałym przypadku umowa zostanie zawarta w ustawowym termie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091230007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 999 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mpgk.chelm.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach