Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Płazie na 2020 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO W PŁAZIE ogłasza przetarg

 • Adres: 32-552 PŁAZA, Wiosny Ludów
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 326131223
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO W PŁAZIE
  Wiosny Ludów 2
  32-552 PŁAZA, woj. małopolskie
  tel. 326131223
  REGON: 00072696100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/spplaza,m,299841,strona-glowna.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Płazie na 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu dla Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Płazie na 2020 r. Dostarczanie paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.), Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnie obowiązującej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej: a) w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz b) w zakresie dystrybucji paliwami gazowymi - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub podpisaną aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania paliwa gazowego objętego zamówieniem - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia; b) wypełniony Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z Formularzem cenowym (załącznik nr la do SIWZ). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w rozdz. XVI pkt 4 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 5 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 poz. 369 ze zm.) co pozostali Wykonawcy, którzy złożyli w postępowaniu odrębne oferty lub oferty częściowe. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień ich złożenia także następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy: 1) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów przedłożonych Zamawiającemu; pełnomocnictwo wymagane jest również w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie; pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach