Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej ZP-1/OSIR/2014

Ośrodek Sportu i Rekreacji "Żoliborz" m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ogłasza przetarg

 • Adres: 01-652 Warszawa, ul. Potocka 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8324550 w. 112 , fax. 022 8324555
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji "Żoliborz" m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz
  ul. Potocka 1 1
  01-652 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8324550 w. 112, fax. 022 8324555
  REGON: 01607792900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir-zoliborz.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej ZP-1/OSIR/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa. Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Potocka 1 w Warszawie - Moc umowna (Pu) = 193 kW - Grupa taryfowa (wg RWE Stoen Operator) = C21 Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Potocka 1 w Warszawie - Moc umowna (Pu) = 150kW
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.osir-zoliborz.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach