Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej Zakres: Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 28500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 521 442 , fax. 413 521 442
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Partyzantów 12
  28500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 521 442, fax. 413 521 442
  REGON: 30236200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.kazimierzawielka.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej Zakres: Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Kompleksowa dostawa energii elektrycznej Zakres: Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych Szczegółowy opis określa załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Sprzedaż energii odbywać się musi na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo Energetyczne (tj. Dz.U. z 2006r., Nr 89 poz. 625 z późń.zm.), rozporządzeń wykonawczych do powyższej ustawy oraz Koncesji Sprzedawcy na Obrót Energią Elektryczną. 3.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia standardów jakościowych obsługi Zamawiającego oraz paramterów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007r., nr 93 poz. 623 z późn.zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający ustala szczegółowy warunek udziału w Postępowaniu. Wykonawca musi posiadać Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach