Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby Gminy Przytyk i jej jednostek organizacyjnych.

Gmina Przytyk ogłasza przetarg

 • Adres: 26-650 Przytyk, ul. Zachęta
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6180095 w. 35 , fax. 486 180 087
 • Data zamieszczenia: 2019-11-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przytyk
  ul. Zachęta 57
  26-650 Przytyk, woj. mazowieckie
  tel. 048 6180095 w. 35, fax. 486 180 087
  REGON: 54536600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przytyk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby Gminy Przytyk i jej jednostek organizacyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby Gminy Przytyk i jej jednostek organizacyjnych. 1a.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca usługę kompleksową , polegającą na sprzedaży energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu odbywać się będzie na warunkach określonych: przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.755 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007.,poz.623 ze zm., w stałych cenach i stawkach dotyczących sprzedaży energii elektrycznej wyszczególnionych w formularzu cenowym, opłatach i stawkach dystrybucyjnych zgodnych z aktualnie obowiązującą taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfa OSD) zatwierdzoną przez Prezesa URE, Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi. 2. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową w rozumieniu art.3 pkt.30 ustawy Prawo energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art.5 ust.3 tej ustawy. 3. Zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej do 113 punktów poboru energii, w tym do 74 obwodów oświetlenia ulicznego, 33 obiektów użyteczności publicznej oraz 6 punktów poboru w 4 placówkach wychowawczo - edukacyjnych. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi łącznie 1 125 000 kWh przy zapotrzebowanej mocy 782 kW. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zapotrzebowanie na energię elektryczną m.in.wykaz dróg, obiektów, placówek edukacyjno-wychowawczych, szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej do PPE zawierają załączniki Nr 10 a,b,c do SIWZ. 5.Wykaz jednostek z którymi zostaną podpisane umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ 6.Gmina i jednostki organizacyjne gminy posiadają podpisane umowy kompleksowe z PGE Obrót S.A. O/Skarżysko – Kamienna obowiązujące do dnia 31 grudnia 2019r., na dostawę energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Przytyk i jej jednostek. 6a.W przypadku zmiany dotychczasowego podmiotu zaopatrującego Zamawiającego w energię elektryczną, Wykonawca zobowiązuje się do dopełnienia w imieniu Zamawiającego, wszystkich formalności, jakie nakładają na Zamawiającego w tym czasie przepisy oraz poniesienia w tym zakresie wszelkich ewentualnych kosztów z tym związanych. 6b.Dostarczana Zamawiającemu energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.755 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz Polskimi Normami. 7.Rozliczenie odbywać się będzie według faktycznego zużycia energii elektrycznej na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz odbywać się będzie wg. zasad, cen i stawek opłat zawartych w ofercie Wykonawcy. Ceny energii elektrycznej mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany podatku akcyzowego bądź VAT. Stawki opłat dystrybucyjnych mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 8. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) kompleksowej dostawy energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wymienionych w załącznikach Nr 10 a, b, c, zgodnie z warunkami niniejszej SIWZ ; 2) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo- rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych PPE; 3) bilansowania handlowego w zakresie dostawy energii elektrycznej. 9. Zamawiający zobowiązuje się do: 1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy, 2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną, 3) zapewnienia dostępu do danych, stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię. 10. Zamawiający rozważa zmianę grup taryfowych, mocy umownych w wybranych PPE w celu optymalizacji kosztów dostawy energii. 11. Zawartość dokumentacji niniejszego postępowania udostępniona Wykonawcy - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami, w tym opis przedmiotu zamówienia, wykazem jednostek z którymi zostanie zawarta umowa, - Oferta z formularzem cenowym ,wzór Umowy wraz z załącznikami. 12. Zamówienie powinno być wykonane zgodnie ze SIWZ, umową, załącznikami do Umowy, przepisami prawa w szczególności ustawy Prawo energetyczne. 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 14. Wspólny Słownik Zamówień opisujący przedmiot zamówienia ; - (CPV): 09.30.00.00 -2; Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa, - 65.31.00.00 - 9; Przesył energii elektrycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca winien: a) posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki , b) posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej, lub; c)oświadczenie o posiadaniu podpisanej umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: 1) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, załączy do oferty Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu każdego z w/w podmiotów. 2) w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, dla każdego z tych podmiotów odrębnie. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą. Przykładowy wzór formularza zobowiązania stanowi załącznik do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wzór oświadczenia określony jest w zał. do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach