Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż i dystrybucję dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-301 Wałbrzych, ul. Paderewskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 877 183 , fax. 748 877 103
 • Data zamieszczenia: 2020-03-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
  ul. Paderewskiego 10
  58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 748 877 183, fax. 748 877 103
  REGON: 89004717900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż i dystrybucję dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii dla potrzeb obiektów szpitala przy ul. Paderewskiego 10 w Wałbrzychu, w ilości ogółem 1 610 000 kWh. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ oraz w Charakterystyce Energetycznej Obiektów, który stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla: - podstawowego zasilania w energię elektryczną - rezerwowego zasilania w energię elektryczną. na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 roku – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późniejszymi zmianami), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy, w szczególności rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U z 2007 roku nr 93 poz. 623 ze zm), rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2007 r. nr 128, poz. 895 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.). Charakterystykę energetyczną obiektów szpitala określa Załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający zamierza zawrzeć jedną umowę kompleksową na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych na wszystkie obiekty. 2. Szczegółowe dane dotyczące dostawy i sposobu jej wykonania: 1) Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy wynosi 1610 MWh, bez podziału na strefy czasowe. 2) Prognoza służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. 3) Wykonawca będzie dostarczał w okresie obowiązywania umowy energię elektryczną w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od szacunkowej prognozy jej zużycia. 4) Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii elektrycznej. 5) Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu świadczenia usług dystrybucji dokonywane będzie według cen i stawek oraz zasad rozliczeń określonych w Taryfie Operatora Sieci Dystrybucyjnej zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 6) Dla obiektów objętych postępowaniem procedura ewentualnej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przeprowadzona będzie po raz pierwszy. 7) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca z którym zostanie zawarta umowa na dostawę energii przygotował i przedstawił Zamawiającemu procedurę skutecznej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. 8) Od Wykonawców oczekuje się starannego zapoznania z przedmiotem zamówienia. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej obiektów, których dotyczy przedmiot niniejszego postępowania. 9) Wykonawcy nie będący właścicielem sieci dystrybucyjnej przed zawarciem umowy na realizację niniejszego zamówienia muszą posiadać zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla lokalizacji obiektu na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Umowa winna określać ich wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej oraz obejmować cały okres trwania umowy z Zamawiającym. 10) Wykonawcy będący właścicielem sieci dystrybucyjnej winni przedstawić aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej obejmującą cały okres trwania umowy z Zamawiającym. 11) Lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego właściwym dla wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji obiektu jest Tauron Dystrybucja S.A. 12) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego, z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem, o terminie i czasie trwania planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej w drodze indywidualnego powiadomienia osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą. 13) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o przewidywanym terminie wznowienia dostawy energii elektrycznej, przerwanego z powodu awarii sieci. 3. Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 4. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) uPzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 2. W celu wykazania wstępnego braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 6. Zamawiający może na każdym etapie niniejszego postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów. 7. OFERTA WSPÓLNA: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób: a) partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów; c) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp, składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 8. DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, potwierdzający okoliczności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) uPzp wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby; 3) Dokument, o którym mowa w pkt 1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert; 4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU INNEGO PODMIOTU: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów przedstawiając Zamawiającemu zobowiązanie w formie pisemnej, które określa: a) zakres dostępnych zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, 2) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na którego zasoby, Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 odbywa się zgodnie z art. 36 b ust. 2 ustawy Pzp. 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5. 10. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI POWIERZENIA WYKONANIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM : 1) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców. 11. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach