Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 56-300 Milicz, Grzybowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3846754, , fax. 71 38 40 652
 • Data zamieszczenia: 2019-01-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Grzybowa 1
  56-300 Milicz, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3846754, , fax. 71 38 40 652
  REGON: 021370427
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcm-milicz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowa polegająca na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucję energii elektrycznej w szacowanej ilości 1500 MWh dla punktów poboru określonych w załączniku Nr 2 do SIWZ, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie dostawy 1500 MWh, w tym: • Dla Punktu Poboru Energii nr. PROD_531000505406 w ilości 750 MWh, grupy taryfowej B21, moc umowna 200 kW, moc przyłączeniowa 260kW • Dla Punktu Poboru Energii nr. PROD_531000505596 w ilości 750 MWh, grupy taryfowej B21, moc umowna 190 kW, moc przyłączeniowa 190kW Jest to zamówienie o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie 390 kW. Podane planowane zużycie energii jest wartością szacunkową i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupienia wykazanych w nim ilości. Charakterystykę elektroenergetyczną poszczególnych punktów poboru energii zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, b) posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub aktualną umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartą przez Wykonawcę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), do którego przyłączony jest Zamawiający,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ – wypełniony i podpisany na każdej stronie (wg wzoru). 2) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 do SIWZ podpisany przez Wykonawcę (wg wzoru). 3) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane przez Wykonawcę – Załącznik Nr 3 do SIWZ (wg wzoru). 4) Zaakceptowane przez Wykonawcę istotne postanowienia umowne – Załącznik Nr 4 do SIWZ (wg wzoru). 5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku podmiotów występujących wspólnie ww. dokument musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie. 6) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 6.1.1. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedażą) energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 6.1.2. Dotyczy wykonawców będących jednocześnie właścicielem sieci dystrybucyjnej: Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 6.1.3. Dotyczy wykonawców nie będących jednocześnie właścicielem sieci dystrybucyjnej: oświadczenie o posiadaniu aktualnej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej Zamawiającemu. 7) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: - W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy - W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 8) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 3 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów / zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 7 niniejszej SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach