Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Ośrodek Kultury w Brzeszczach

Ośrodek Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 32-621 Brzeszcze, ul. Narutowicza 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 32 21 11 490 , fax. 32 21 11 490
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Kultury
  ul. Narutowicza 1 1
  32-621 Brzeszcze, woj. małopolskie
  tel. 32 21 11 490, fax. 32 21 11 490
  REGON: 00096568300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ok.brzeszcze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Ośrodek Kultury w Brzeszczach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Ośrodek Kultury w Brzeszczach.Opis przedmiotu zamówienia: Budynek ośrodka kultury: nr licznika: 57288, grupa taryfowa:C21; grupa przyłączeniowa: IV; napięcie zasilania: 0,4 kV; moc umowna jednakowa dla każdego miesiąca: 90kW; zabezpieczenie: 150A; przyłącze kablowe zasilane ze stacji transformatorowej nr 5025 Jawiszowice, Narutowicza; miejsce dostarczenia energii: zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych w złączu kablowym, prognozowane zużycie energii 65000kW Budynek Basenu Pod platanem w Brzeszczach: nr licznika 96489347; grupa taryfowa:C21; grupa przyłączeniowa: IV; napięcie zasilania:0,4kV; moc umowna jednakowa dla każdego miesiąca:105kW; zabezpieczenie:200A; przyłącze kablowe zasilane ze stacji transformatorowej nr 5249 Brzeszcze Base; miejsce dostarczenia energii: zaciski prądowe wewnętrznej linii zasilającej w złączu kablowym ZK4619, prognozowane zużycie energii: 531000kW, Budynek Hali Sportowej w Brzeszczach: nr licznika:93934273; grupa taryfowa:C21; grupa przyłączeniowa:IV; napięcie zasilania:0,4kV; moc umowna jednakowa dla każdego miesiąca: 65kW; zabezpieczenie:100A; przyłącze kablowe zasilane ze stacji transformatorowej nr 50705 Brzeszcze Stadion; miejsce dostarczenia energii: zaciski pierwotne na wyjściu przewodów od przekładników prądowych, w kierunku instalacji odbiorcy, prognozowane zużycie energii:112000kW; Budynek Willi w Brzeszczach: nr licznika 70469861; grupa taryfowa: C11; grupa przyłączeniowa;V; napięcie zasilania: 0,4kV; moc umowna jednakowa dla każdego miesiąca: 40kW; zabezpieczenie: 63A; układ pomiarowo-rozliczeniowy: 3-fazowy; miejsce dostarczenia energii: zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń głównych w złączu w kierunku instalacji odbiorcy; prognozowane zużycie energii: 16000 kW; Budynek Domu Ludowego w Skidziniu: nr licznika:10087080; grupa taryfowa:C11; grupa przyłączeniowa:V; napięcie zasilania: 0,4kV; moc umowna jednakowa dla każdego miesiąca: 32kW; typ i wielkość zabezpieczenia przelicznikowego: Bi-Wts 63A; układ pomiarowo-rozliczeniowy: 3-fazowy; miejsce dostarczenia energii: zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych w złączu kablowym; prognozowane zużycie energii: 12100kW; Budynek Domu Ludowego w Wilczkowicach: nr licznika:12943238; grupa taryfowa:C11; grupa przyłączeniowa:V; napięcie zasilania:0,4kV; moc umowna jednakowa dla każdego miesiąca: 40kW; typ i wielkość zabezpieczenia przelicznikowego: Bi-Wts 80 A; układ pomiarowo-rozliczeniowy: 3-fazowy; miejsce dostarczenia energii: zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych w złączu kablowym, prognozowane zużycie energii: 10000kW; Budynek Domu Ludowego w Brzeszczach - Bór: nr licznika:47661731; grupa taryfowa: C11; grupa przyłączeniowa:V; napięcie zasilania:0,4kV; moc umowna jednakowa dla każdego miesiąca: 17 kW; typ i wielkość zabezpieczenia przelicznikowego: Bi-Wts 32A; układ pomiarowo- rozliczeniowy:3-fazowy; miejsce dostarczenia energii: zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych w złączu kablowym; prognozowane zużycie energii: 5000kW; Budynek Świetlicy w Brzeszczach, os. Szymanowskiego: nr licznika:7824449; grupa taryfowa:C11; grupa przyłączeniowa:V; napięcie zasilania:0,4kv;moc umowna jednakowa dla każdego miesiąca: 6,5kW; typ i wielkość zabezpieczenia przelicznikowego:Bi-Wts 20A; układ pomiarowo-rozliczeniowy:3-fazowy; miejsce dostarczenia energii: zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych w złączu kablowym, prognozowane zużycie energii: 3000 kW Budynek Świetlicy w Jawiszowicach, os. Paderewskiego:nr 70446464; grupa taryfowa:C11; grupa przyłączeniowa:V; napięcie zasilania:0,4kV; moc umowna jednakowa dla każdego miesiąca: 21kW; zabezpieczenie:40A; układ pomiarowo-rozliczeniowy: 3-fazowy zainstalowany w rozdzielni niskiego napięcia;miejsce dostarczenia energii:zaciski odpływowe wewnętrznej linii zasilającej w złączu kablowym ZK383; prognozowane zużycie energii: 4500kW; Świetlica w Zasolu: nr licznika:8265287; grupa taryfowa:C11; grupa przyłączeniowa:V; napięcie zasilania:0,4kV; moc umowna jednakowa dla każdego miesiąca: 6,5kW; typ i wielkość zabezpieczenia przelicznikowego:Bi-Wts 20A; układ pomiarowo-rozliczeniowy:3-fazowy; miejsce dostarczenia energii: zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych w złączu kablowym;prognozowane zużycie energii:650kW; Biblioteka w Zasolu:nr licznika:6814440;grupa taryfowa:C11;grupa przyłączeniowa:V; napięcie zasilania:0,4kV; moc umowna jednakowa dla każdego miesiąca:6,5kW; typ i wielkość zabezpieczenia przelicznikowego:Bi-Wts 20A; układ pomiarowo-rozliczeniowy:3-fazowy, miejsce dostarczenia energii: zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych w złączu kablowym; prognozowane zużycie energii:750kW
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ok.brzeszcze.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach