Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektu Prokuratury Rejonowej w Dębicy

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, Plac Śreniawitów 3
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8756200 , fax. 017 8524010
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie
  Plac Śreniawitów 3 3
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8756200, fax. 017 8524010
  REGON: 00000040200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektu Prokuratury Rejonowej w Dębicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej do punktu odbioru :w Dębicy, przy ul. 3 Maja 2, siedziba Prokuratury Rejonowej w Dębicy. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowią zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu kablowym, w kierunku instalacji Odbiorcy. Układ pomiarowo -rozliczeniowy trójfazowy zainstalowany jest w szafce pomiarowej przy złączu kablowym. Taryfa C 11 Moc przyłączeniowa Pp=20 kW; Moc umowna Pu=20kWh oraz tgfi=0,4 przy prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym I=32 A Prognoza zużycia energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (12m-cy) ok.30 000kWH ; Grupa przyłączeniowa V Podane prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy ma jedynie charakter orientacyjny, służący tylko do porównania ofert. Nie stanowi ono dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będzie według wskazań tych układów pomiarowo-rozliczeniowych. Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z 10.4.1997 r. Prawo energetyczne. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 653000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura.rzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach