Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Raciechowice

Gmina Raciechowice ogłasza przetarg

 • Adres: 32-415 Raciechowice, Raciechowice 277
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raciechowice
  Raciechowice 277
  32-415 Raciechowice, woj. małopolskie
  REGON: 351555393
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Raciechowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję do obiektów gminy Raciechowice.Liczba punktów odbioru energii elektrycznej 24; Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 314 kW Szczegółowy wykaz PPE zawarty jest w załączniku nr 11 do SWZ. Wskazana w załączniku nr 11 do SWZ szacunkowa ilość zamawianej energii określona została na podstawie zużycia energii za 2021 rok będących w grupach taryfowych: C11, C12a, G11, G12e wynosi 148634 kWh/rok.Dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji oraz Konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach