Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Paradyż oraz jednostek organizacyjnych

Gmina Paradyż ogłasza przetarg

 • Adres: 26-333 Paradyż, Konecka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 758 40 82 , fax. 44 758 40 24
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Paradyż
  Konecka 4
  26-333 Paradyż, woj. łódzkie
  tel. 44 758 40 82, fax. 44 758 40 24
  REGON: 59064826700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaparadyz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Paradyż oraz jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Paradyż oraz jednostek organizacyjnych (zwanych dalej „Odbiorcami energii”). 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy niezależne od siebie części : 1) Część I zamówienia – "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej” – Część I zamówienia dotyczy punktów poboru wymienionych w załącznikach nr 8 - 9 do SIWZ; 2) Część II zamówienia – "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, a także rozliczanie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD, wytworzonej w mikroinstalacjach, wraz z usługą odbioru i przesyłania tej energii elektrycznej - grupy Cxx” – Część II zamówienia dotyczy punktów poboru wymienionych w załącznikach nr 10 i 13 do SIWZ. 3) Część III zamówienia - „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, a także rozliczanie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD, wytworzonej w mikroinstalacjach, wraz z usługą odbioru i przesyłania tej energii elektrycznej - grupa B23” - Część III zamówienia dotyczy punktu poboru wymienionego w załączniku nr 14 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną przez siebie ilość części. 3. Dostawy energii świadczone będą na zasadach określonych w: a) ustawie Prawo energetyczne z 10.04.1997 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych; b) ustawie Kodeks cywilny z 23.04.1964 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych; c) ustawie o odnawialnych źródłach energii z 20.02.2015 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2389 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych – dotyczy Części II i Części III zamówienia. 4. Zamawiający jest umocowany do przeprowadzenia postępowania celem udzielenia zamówienia publicznego na potrzeby Gminy Paradyż oraz następujących jednostek organizacyjnych: - Szkoła Podstawowa im. OP AK „BŁYSK” w Paradyżu, - Szkoła Podstawowa w Przyłęku, - Szkoła Podstawowa w Sokołowie, - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Wójcinie na podstawie Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Paradyż oraz jednostek organizacyjnych”, zawartego w Paradyżu w dniu 23.05.2019 r. (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego.) 5. Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie realizacji zamówienia, szacuje się w wysokości: 1) Część I zamówienia: "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej”: 523.875 kWh, w tym: a) w grupie taryfowej C11o – 332.613 kWh; b) w grupie taryfowej C11 – 55.425 kWh; c) w grupie taryfowej C12a – 133.476 kWh, w tym: strefa szczytowa: 49.702 kWh, strefa pozaszczytowa: 83.774 kWh; d) w grupie taryfowej C12b – 700 kWh, w tym: strefa dzienna: 262 kWh, strefa nocna 438 kWh; e) w grupie taryfowej R – 1.160 kWh; f) w grupie taryfowej G11 – 501 kWh Moc umowna dla wszystkich punktów poboru w Części I zamówienia wynosi łącznie: 409 kW. Okres rozliczeniowy: 2-miesięczny. 2) Część II zamówienia: "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, a także rozliczanie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD, wytworzonej w mikroinstalacjach, wraz z usługą odbioru i przesyłania tej energii elektrycznej”: 889.166 kWh, w tym: a) w grupie taryfowej C11 – 17.317 kWh; b) w grupie taryfowej C12a – 354.664 kWh, w tym: strefa szczytowa: 83.250 kWh, strefa pozaszczytowa: 271.414 kWh; c) w grupie taryfowej C12b – 64.164 kWh, w tym: strefa dzienna: 33.738 kWh, strefa nocna 30.426 kWh. d) W grupie taryfowej C22b - 453.021 kWh, w tym strefa szczytowa: 294.636 kWh, strefa pozaszczytowa : 158.385 kWh. Moc umowna dla wszystkich punktów poboru w Części II zamówienia wynosi łącznie: 241 kW. Okres rozliczeniowy: 6-miesięczny. 3) Część III zamówienia: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, a także rozliczanie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD, wytworzonej w mikroinstalacjach, wraz z usługą odbioru i przesyłania tej energii elektrycznej - grupa B23”: 259.872 kWh, w tym: - szczyt przedpołudniowy: 45.596 kWh; - szczyt popołudniowy: 37.858 kWh, - pozostałe godziny doby: 176.418 kWh. Moc umowna dla punktu poboru w Części III zamówienia wynosi: 45 kW. Okres rozliczeniowy: 6-miesięczny. 6. Numer PPE, numer licznika, grupa taryfowa, moc umowna, planowane zużycie energii w poszczególnych strefach oraz okresy rozliczeniowe dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej, a także moc Mikroinstalacji (Część II i III zamówienia) zostały wyszczególnione w: a) Załącznikach nr 8 - 9 do SIWZ – Część I zamówienia; b) Załącznikach nr 10 i 13 do SIWZ – Część II zamówienia. c) Załączniku nr 14 do SIWZ - Część III zamówienia. 7. Układ pomiarowy dla taryfy B23 jest dostosowany do zasad TPA – dotyczy Części III zamówienia. 8. Aktualnymi sprzedawcami energii są: 1) Dla punktów poboru dotyczących Części I zamówienia oraz dla szkół (w Paradyżu i w Wójcinie) - Części II zamówienia: PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. 8-go Marca, 35-959 Rzeszów. Umowy obowiązują do 30.06.2019 r. 2) Dla punktów poboru dotyczących Części II i III zamówienia: IEN Energy Spółka z o.o., ul. Kolady 3, 02-691 Warszawa. Umowy obowiązują do 30.06.2019 r. 9. Odbiorcy energii nie mają zawartych umów promocyjnych lub lojalizacyjnych. 10. Dystrybutorem energii elektrycznej do wszystkich punktów poboru jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź. Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarte są na czas nieokreślony. 11. Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji (Część II i Części III zamówienia) zawarte są również na czas nieokreślony. 12. Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (wraz z zawarciem umów kompleksowych) przeprowadzona zostanie przez Wykonawcę wybranego do realizacji poszczególnej części zamówienia, na podstawie stosownego pełnomocnictwa. – dotyczy Części I ,Części II i Części III zamówienia. 13. Płatnikami wynagrodzenia należnego Wykonawcy będą poszczególni Odbiorcy energii – w zakresie użytkowanych punktów poboru energii. 14. Faktury wystawiane i wysyłane będą do poszczególnych Odbiorców energii, odrębnie na każdy z punktów poboru energii elektrycznej. 15. Faktury VAT dotyczące punktów poboru Gminy Paradyż wystawiane będą na dane: Gmina Paradyż, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż, NIP 768-17-16-653. 16. Faktury VAT dotyczące punktów poboru jednostek organizacyjnych gminy wystawiane będą na dane: NABYWCA: Gmina Paradyż, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż, NIP 768-17-16-653, ODBIORCA: ……/nazwa szkoły/….., …./adres szkoły/…… 17. Energia elektryczna zużywana będzie na potrzeby własne Odbiorców energii. 18. Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy wszelkie niezbędne dane w wersji elektronicznej (Excel) wymagane w procesie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. 19. Pozostałe warunki zostały przedstawione we wzorach umów, stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ (Część I zamówienia) i Załącznik nr 7 do SIWZ (Część II i Części III zamówienia). Wzory umów opracowane zostały w oparciu o postanowienia wynikające m.in. z: a) ustawy Prawo energetyczne z 10.04.1997 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) – dotyczy Części I ,Części II i Części III zamówienia; b) ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20.02.2015 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2389 ze zm.) – dotyczy Części II i Części III zamówienia. 20. Z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę na daną część zamówienia, z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ, zawarte zostaną odrębne umowy dotyczące każdego z Odbiorców energii, w zakresie posiadanych punktów poboru energii. 21. Szczegóły dotyczące zamówienia zawarte zostaną w „Regulaminie wykonywania umów kompleksowych”, dotyczącym danej części zamówienia. Regulamin dostarczony zostanie Zamawiającemu przez Wykonawcę wybranego do realizacji danej części zamówienia, przed zawarciem umów na tą część zamówienia. 22. Zamawiający dopuszcza dostarczenie przez Wykonawcę przed zawarciem umów innych dokumentów niezbędnych do uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia. Dokumenty te stanowić będą załączniki do umów. 23. Zamawiający dopuszcza możliwości podpisania umów drogą korespondencyjną, na wniosek Wykonawcy. 24. Zamawiający zaleca uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umów. 25. Gdziekolwiek w dokumentacji przywoływane są normy lub nazwy własne Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca posiada: 1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 2) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, umożliwiającej kompleksową dostawę energii elektrycznej do wszystkich punktów poboru przez cały okres realizacji zamówienia – w zakresie części zamówienia, na którą składana jest oferta, (w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej) – zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W ofercie należy złożyć: 1) Wypełniony formularz ofertowy - sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach