Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż, przesył i dystrybucja) na potrzeby Urzędu Skarbowego w Lubinie.

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-333 Wrocław, Powstańców Śląskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 36 52 403, , fax. 71 36 52 781
 • Data zamieszczenia: 2020-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 36 52 403, , fax. 71 36 52 781
  REGON: 00102086100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż, przesył i dystrybucja) na potrzeby Urzędu Skarbowego w Lubinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii cieplnej (sprzedaż, przesył i dystrybucję) do budynku Urzędu Skarbowego w Lubinie zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ. 2. Zapotrzebowanie do punktu poboru energii cieplnej, miejsce rozgraniczenia własności urządzeń oraz inne istotne elementy dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Zestawienie punktu odbioru energii cieplnej stanowiące Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody. Przesył, dystrybucja i dostawa energii cieplnej na cele ogrzewania odbywać się będzie w okresie od września do maja, a na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej całorocznie. Dystrybucja i dostawa energii cieplnej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie – Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. 4. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zapotrzebowania na energię cieplną wskazana w ust. 2 stanowi jedynie przybliżoną ilość, która w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia może ulec zmianie, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu jej nie wykorzystania. Faktyczne zużycie energii cieplnej (mniejsze lub większe od ilości podanych) uzależnione jest wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego z tym, że niezależnie od wielkości zużycia energii cieplnej Wykonawca zobowiązany jest stosować ceny i opłaty w wysokości zaoferowanej w ofercie z dopuszczeniem zmian przewidzianych w § 6 Istotnych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, tj.: a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, b) posiada aktualną koncesję na przesył i dystrybucję ciepła wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawcy będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Wykonawca nie będący właścicielem sieci dystrybucyjnej/przesyłowej przed zawarciem umowy zostanie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu umowy z właścicielem sieci na świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii cieplnej na obszarze lokalizacji wskazanej w Rozdziale III ust. 2 SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekaże Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia tj. np. konsorcjum lub spółki cywilnej każdy z członków składa ww. oświadczenie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach