Przetargi.pl
„Klucz do kompetencji - wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Żurawica-zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu ICT”

Gmina Żurawica ogłasza przetarg

 • Adres: 37-710 Żurawica, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6723940, 6713378 , fax. 166 723 940
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żurawica
  ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 1
  37-710 Żurawica, woj. podkarpackie
  tel. 016 6723940, 6713378, fax. 166 723 940
  REGON: 55117700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:\www.zurawica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Klucz do kompetencji - wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Żurawica-zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu ICT”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT dla potrzeb realizacji projektu "Klucz do kompetencji - wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Żurawica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zakres rzeczowy: I część zamówienia: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych, fizycznych i chemicznych do szkół na terenie Gminy Żurawica Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakresie części I został określony w załączniku numer 7.1 do niniejszej SIWZ. II część zamówienia: Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy sprzętu ICT do szkół na terenie Gminy Żurawica. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części II znajduje się w zał. numer 7.2 do niniejszej SIWZ. 2.Wymagania podstawowe: a)Zamawiający wymaga, aby wszystkie pomoce dydaktyczne i sprzęty były fabrycznie nowe, wolne od wad. Wszystkie dostarczone towary ( pomoce dydaktyczne i sprzęty) muszą posiadać aktualne i odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.- dot. części I , II zamówienia. b)W przypadku stwierdzenia, że dostarczone przedmioty/sprzęt są uszkodzone, bądź nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na inne właściwe na własny koszt. c) Wykonawca zobligowany jest w ramach dostawy do transportu, wniesienia (dotyczy części I zamówienia), transportu, wniesienia, zamontowania, uruchomienia, skonfigurowania zamówionego sprzętu (dotyczy części II zamówienia). d) Wykonawca zobligowany jest do zrealizowania dostaw w ramach ww. zamówienia (dot. części I , II) wraz z instrukcją w jęz. polskim e) Gwarancja: -Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt 24 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego- dotyczy części I zamówienia - 36 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady w przypadku części II zamówienia, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego f) Miejsce dostawy poszczególnych elementów przedmiotu umowy: szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Żurawica (tj. Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego w Bolestraszycach, SP im. Macieja Rataja w Wyszatycach, SP w Buszkowicach, SP im. Św. Stanisława Kostki w Maćkowicach, SP im. Jana Pawła II w Orzechowcach, SP nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy (z klasami gimnazjalnymi) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Żurawicy, SP nr 2 w Żurawicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Żurawicy, SP im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Kosienicach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część I zamówienia: 7000 zł brutto(słownie: siedem tysięcy złotych) Część II zamówienia: 8000 zł brutto(słownie: osiem tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty (formularz ofertowy stanowiący zał . nr 1 do SIWZ) każdy wykonawca musi dołączyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. b) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże samodzielnie(bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) oświadczenie zamawiającemu o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. –zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach