Przetargi.pl
"Klucz do kompetencji - wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Białośliwie - zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT/AGD i kanału zasilającego"

Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu ogłasza przetarg

 • Adres: 89-340 Białośliwie, ul. 4 Stycznia
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (67) 287 50 19 , fax. (67) 287 50 19
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu
  ul. 4 Stycznia 8
  89-340 Białośliwie, woj. wielkopolskie
  tel. (67) 287 50 19, fax. (67) 287 50 19
  REGON: 26624100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpbialosliwie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szkoła publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Klucz do kompetencji - wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Białośliwie - zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT/AGD i kanału zasilającego"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT/AGD i kanału zasilającego w ramach projektu „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Białośliwie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do jednej szkoły podstawowej na terenie Gminy Białośliwie. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część I – Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu poprzez zakup i dostawę. Część II – Dostawa sprzętu ICT/AGD do Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu poprzez zakup i dostawę. Część III – Dostawa kanału zasilającego do Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu poprzez zakup i dostawę. 3. a) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną z części zamówienia lub na trzy części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy; b) zamówienie obejmuje dostawę (na własny koszt Wykonawcy, osobiście, bez udziału kuriera) wraz z transportem, rozładunkiem i wniesieniem pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu; c) jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia obejmuje także montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia; d) wymagane jest udzielenie gwarancji ( opis w SIWZ); Dostarczone pomoce dydaktyczne muszą posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami oraz certyfikaty bezpieczeństwa. 4. Szczegółowy opis zamówienia, zawierający rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT/AGD i kanału zasilającego, ich specyfikację techniczną oraz miejsce dostawy został zawarty w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 7a i 7b do SIWZ, a także w treści SIWZ. Wymienione w opisie produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz muszą być wolne od obciążeń prawami osób trzecich. 5. Przyjęte opisy i typy pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT/AGD i kanału zasilającego (wskazane w załącznikach nr 7a i 7b do SIWZ) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie pomocy dydaktycznych równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, wskazanie to (wzorzec ten) ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu, każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wskazane w SIWZ nazwy własne, symbole, modele, typy i itp. mają jedynie charakter wzorcowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: I część zamówienia: 2 000 zł brutto, II część zamówienia: 300 zł brutto, III część zamówienia: 300 zł brutto.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oprócz wyżej wymienionego oświadczenia oferta musi zawierać: formularz ofertowy wraz z załącznikiem – według wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ; pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach