Przetargi.pl
Kampania billboardowa

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Włocławska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6210421 w. 23, 25
 • Data zamieszczenia: 2019-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Włocławska 167
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6210421 w. 23, 25
  REGON: 87030004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarr.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kampania billboardowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja kampanii billboardowej. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych, a następnie realizację robót budowlanych w ramach Zamówienia dotyczącego budowy, dostawy, montażu reklam outdoorowych oraz wykonanie projektów graficznych reklam. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (OPZ) – Załącznik nr 8 do SIWZ i Wzór umowy– Załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Poza oświadczeniami o których mowa w pkt. III.3) powyżej Wykonawca składa wraz z Formularzem Oferty: 1) zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia złożone przez podmiot, na zdolności lub sytuację którego powołuje się Wykonawca, jeśli dotyczy, 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jeśli dotyczy, 3) pełnomocnictwo osoby(osób) składających ofertę, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych z ofertą. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym składa każdy z Wykonawców. 3. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą - chyba, że złożone z ofertą dokumenty wskazują na powyższe okoliczności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach